مقاله بررسي ميزان شيوع هيپرکراتوز نوک سرپستانک در گاوداري هاي شيري تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۳۹ تا ۵۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع هيپرکراتوز نوک سرپستانک در گاوداري هاي شيري تبريز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرکراتوزيس
مقاله نوک سر پستانک
مقاله گاو شيري
مقاله دستگاه شيردوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسافري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آيدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مکانيسم هاي مهم دفاعي پستان، اسفنکتر سرپستانک و اپيدرم شاخي پوست سرپستانک مي باشد که تا داخل اسفنکتر سرپستانک امتداد مي يابد و بعد از هر بار دوشش باعث ترشح کراتين و مسدود شدن مجراي موئين اسفنکتر سرپستانک توسط پلاک کراتين مي گردد. ترشح بيش از حد کراتين به علت تحريکات مکرر نوک پستان به خصوص در اثر کارکرد نادرست دستگاه شيردوشي منجر به بروز هيپرکراتوزيس خواهد شد که در نهايت منجر به عوارضي نظير ورم پستان، black spot و افزايش تعداد سلول هاي سوماتيک شير مي گردد. در اين مطالعه چهار گله از گاوداري هاي شيري اطراف تبريز مشتمل بر۸۶۰ راس گاو شيري مورد بررسي قرار گرفت که در دو گله دو بار دوشش و در دو گله ديگر سه بار دوشش در شبانه روز انجام مي گرفت. در زمان شيردوشي نوک سر پستانک هر يک از گاوها از نظر وجود هيپرکراتوزيس و درجات آن (درجه يک، دو، سه و چهار) بررسي و ثبت گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد که ميزان شيوع هيپرکراتوزيس نوک سرپستانک در گله هاي سه بار دوشش (۱۴٫۱%) به طور معني داري بيشتر از ﮔله هاي دو بار دوشش (۱۲٫۳%) مي باﺷﺪ ((P<0.01. همچنين هيپرکراتوزيس درجه دو و درجه سه به طور معني داري بيشتر از درجه چهار بود. بر اساس نتايج به دست آمده، درصد فراواني هيپرکراتوزيس در گاوداري هاي شيري منطقه تبريز به طور معني داري بيشتر از مقاديرگزارش شده جهاني است (P<0.01).