مقاله بررسي ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي مدفوع بيمارستان هاي شهرستان اروميه- ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۵۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي مدفوع بيمارستان هاي شهرستان اروميه- ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله سودوموناس آئروژينوزا
مقاله مدفوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: معادي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همت يار غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا شايع ترين بيماري زاي انساني در جنس سودوموناس است. وجود اين باکتري در مدفوع مي تواند باعث بروز عفونت هاي جدي و حتي کشنده شود. اگر چه رشد خالص سودوموناس آئروژينوزا از کشت مدفوع در افراد سالم ممکن است يک پديده گذرا به نظر برسد ولي اين ارگانيسم مي تواند سبب ايجاد عوارض جدي و حتي کشنده شود.
روش بررسي: ٦٦ نمونه مدفوع از بيمارستان هاي شهرستان اروميه جمع آوري شد. ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا بر اساس رنگ آميزي گرم، تست اکسيداز، تخمير TSI، رنگ، توليد پيگمان پيوسيانين و توانايي رشد در ۴۲Co تشخيص داده شدند. براي تعيين حساسيت باکتري ها نسبت به آنتي بيوتيک ها از روش Kirby and Bauer اصلاح شده بر اساس رهنمودهاي NCCLS استفاده شد.
نتايج: از ٦٦ نمونه مدفوع مورد بررسي ٣ مورد (۴٫۵%) از نظر وجود باکتري سودوموناس آئروژينوزا مثبت بودند. مقاومت به آنتي بيوتيک هاي ايميپنم، سيپروفلوکساسين، سفيپيم، سفتازيديم، سفترياکسون و سفوتاکسيم به ترتيب ۰، ۰، ۰،۰ ، ۳۳٫۳ و ۶۶٫۶ درصد بود.
بحث: به طور معمول سودوموناس آئروژينوزا تقريبا در ۱۰% از نمونه هاي مدفوع افراد سالم حضور دارد. اين ميزان در نمونه هاي مدفوع بيمارستان هاي شهرستان اروميه ۴٫۵% بوده و مقاومت آن در برابر آنتي بيوتيک هاي رايج کم مي باشد. بنابراين پيشگيري و درمان به موقع مي تواند از عوارض بعدي آن شامل اسهال، عفونت هاي واقعي و… جلوگيري نمايد.