مقاله بررسي ميزان شيوع و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي اسهال حاد باكتريايي در كودكان كمتر از ۵ سال در بيمارستانهاي شهرستان لاهيجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي اسهال حاد باكتريايي در كودكان كمتر از ۵ سال در بيمارستانهاي شهرستان لاهيجان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاهيجان
مقاله كودكان،گاستروانتريت،آنتي بيوگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: خوش خلق پهلوياني محمدرضامجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مسيحا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسهال حاد باكتريايي يك بيماري شايع در دنيا بخصوص در اطفال كشورهاي در حال توسعه مي باشد. اين عارضه معمولا خود محدود شونده بوده اما كنترل نامناسب عفونت حاد مي تواند به يك دوره دامنه داري منتهي شود. هدف از اين تحقيق بررسي عوامل ميكروبي و غير ميكروبي دخيل در گاستروانتريت كودكان و ميزان حساسيت باكتريهاي جدا شده نسبت به آنتي بيوتيكهاي مختلف مي باشد. در اين بررسي ۴۰۵ نمونه مدفوع از اطفال سرپايي و بستري شده مبتلا به گاستروانتريت در بيمارستانهاي لاهيجان جمع آوري شد. اين نمونه ها از نظر ماكروسكوپي، ميكروسكوپي، كشت و آنتي بيوگرام بررسي شدند. از ميان ۴۰۵ نمونه جمع آوري شده، ۱۳۴ مورد عوامل ميكروبي در حالي كه ۲۷۱ مورد از جهت ساير عوامل مورد بررسي منفي بودند. از بين عوامل ميكروبي، ۱۲۰ مورد (۶۲/۲۹ %) مربوط به عوامل باكتريايي و ۱۴ مورد (۴۵/۳%) عوامل انگلي بود. از بين عوامل باكتريايي ۹۱ مورد (۸۳/ E.coli Enteropathogenic (%۷۵و ۲۱ مورد (۵/۱۷%) گونه هايShigella ،۶  مورد (۵ %) گونه هاي Salmonella،۲  مورد (۶۷/ Aeromonas (بودند. از بين عوامل انگلي ۹ مورد (۶۲/۲۹%) متعلق به كيستGiardia lamblia ،۳  مورد (۴۳/۲۱%) تروفوزوئيت Giardia lamblia و ۲ مورد (۲۸/۱۴%) تروفوزوئيت E.coli Enteropathogenic بودند. باروشKirby Bauer مشخص گرديد كه بيشترين حساسيت چهار باكتري ايزوله شده به ترتيب نسبت به آنتي بيوتيكهاي سيپروفلوكساسين، جنتاميسين و سولفامتوكسازول بوده و كمترين ميزان حساسيت E.coli Enteropathogenic به تتراسايكلين و در مقابل Salmonellasو Shigellas از بيشترين ميزان مقاومت نسبت به آنتي بيوتيكهاي تتراسايكلين، آمپي سيلين و فورازوليدون برخوردار بودند و گونه هاي Aeromonas به آمپي سيلين، سفالوتين و آموكسي سيلين كاملا مقاوم بودند. پس از بررسي هاي آماري و با استفاده از آزمونX2  مشخص گرديد كه اين بيماري به جنس بستگي نداشته و بيشترين موارد ابتلا در گروه سني ۳۴-۳۳ ماه بوده است.