مقاله بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي هاي انگلي ماهي سوف سفيد (Sander lucioperca) درياي خزر (سواحل بندر انزلي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي هاي انگلي ماهي سوف سفيد (Sander lucioperca) درياي خزر (سواحل بندر انزلي)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله بندرانزلي
مقاله ماهي سوف سفيد
مقاله Sander lucioperca
مقاله آلودگي هاي انگلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد رشيده
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صيادبوراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظام آبادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيات بخش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي آلودگي هاي انگلي سوف سفيد درياي خزر (Sander lucioperca) در طي فصل صيد ۱۳۸۷، ماهي سوف از سواحل جنوبي درياي خزر در سواحل بندر انزلي صيد و به صورت زنده به پژوهشكده آبزي پروري آب هاي داخلي كشور منتقل شد. هدف از تحقيقاتي كه بر روي سوف سفيد درياي خزر به مدت ۶ ماه از پاييز تا زمستان ۱۳۸۷ صورت گرفت، بررسي وضعيت آلودگي انگلي اين ماهي و همچنين تعيين ميزان شيوع، شدت آلودگي، فراواني و شاخص غالبيت انگل ها بود. ماهيان پس از زيست سنجي بر اساس روش هاي متداول كالبدگشايي مورد بررسي قرار گرفتند. براي تثبيت انگل ها از فرمالين ۱۰%، براي شفاف كردن نماتودها از اتانول زايلن و براي رنگ آميزي ساير انگل ها از رنگ كارمن آلوم استفاده شد سپس انگل ها با استفاده از كليدهاي تشخيص معتبر مورد شناسايي قرار گرفتند. در اين بررسي گونه هاي انگلي جداسازي شده از سوف سفيد شاملEustrongylides excisus :، Achtheres percarum، sp. Trichodina،sp. Dactylogyrus و Diplostomum spathaceum مي باشد. بر اساس نتايج حاصل بيشترين ميزان شيوع (۲۵ درصد)، حداکثر ميانگين شدت آلودگي (۳۵/۰±۷۵/۴ عدد)، بيشترين ميانگين فراواني (۳۷/۰±۱۸/۱ عدد) و بيشترين دامنه تعداد انگلي (۷-۳ عدد) مربوط به انگل sp. Trichodina و كمترين ميزان شيوع (۱۲/۳ درصد کمترين ميانگين فراواني (۰±۰۳/۰ عدد)، کمترين ميانگين شدت آلودگي (۰±۱عدد) و کمترين دامنه تعداد انگل (۱-۰ عدد) مربوط به Dactylogyrus sp. بود. ضمن اينكه Achtheres percarum بعد از ۳۰ سال براي اولين بار است كه از ماهي سوف سفيد به عنوان ميزبان جديد معرفي مي شود.