مقاله بررسي ميزان شيوع و علل صدمات ناشي از اجسام نوك تيز در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع و علل صدمات ناشي از اجسام نوك تيز در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرو رفتن اجسام نوک تيز
مقاله Needle stick
مقاله تماس شغلي
مقاله کارکنان مراکز بهداشت و درمان
مقاله بهار
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كاركنان مراكز بهداشت و درمان بعلت مواجهات شغلي در معرض خطر بالاي ابتلا به عفونت هاي انتقالي از راه خون نظير هپاتيت B ، هپاتيت C و ايدز در اثر فرو رفتن اجسام نوك تيز در بدن مي‏باشـــند . هدف از اين مطالعه بررسي شيوع فرو رفتن اجسام نوك تيز در بدن و عوامل مرتبط با آن در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه در سال ۱۳۸۶ و به روش مقطعي بر روي ۱۸۲ نفر از كاركنان بهداشتي و درماني شهرستان بهار انجام گرفت. اطلاعات مربوط از طريق پرسشنامه جمع آوري و با استقاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي كاي مربع و آناليز رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه فراواني آسيب هاي شغلي در طول مدت خدمت ۷/۵۷ درصد بود. بيشترين وسيله آسيب رسان در اين مطالعه، سر سوزن سرنگ (۸/۸۴درصد) و شايع ترين مرحله خدمت بهداشتي درماني منجر به آسيب، برگرداندن در پوش سر سوزن(۶/۲۸درصد) بوده است. كاردان ها و كارشناسان آزمايشگاه (۷/۹۱ درصد) بيشترين تماس هاي شغلي را داشته اند ۹۰٫۵ (p<0.05) درصد از كاركنان پس از صدمات شغلي، فقط به شستشوي محل آسيب با آب و صابون بسنده نموده بودند. با افزايش سابقه كار احتمال سابقه آسيب نيز افزايش مي يافت (۱۲/۱- ۰۳/۱ CI= ،(OR=1.07 اما بين جنس و سن كاركنان و آسيب شغلي ارتباط معني دار مشاهده نگرديد .
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دهنده بالا بودن فراواني تماس شغلي با خون در بين كاركنان مراكز بهداشتي درماني شهرستان بهار مي باشد. آموزش راه هاي انتقال بيماري هاي منتقله از راه خون، بكارگيري احتياطات استاندارد و افزايش راهكار هاي محافظت كننده توصيه مي گردد.