مقاله بررسي ميزان صحت اصول نگارش روش تحقيق و نحوه اجراي آن در پايان نامه هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان صحت اصول نگارش روش تحقيق و نحوه اجراي آن در پايان نامه هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متدولوژي تحقيق
مقاله روش تحقيق و نحوه اجراي آن
مقاله پايان نامه هاي دندانپزشکي
مقاله پايایي ابزار
مقاله حجم نمونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارفرد اميرارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: لاسمي اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرشاديان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش مهران
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي خان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت پايان نامه ها در آموزش عملي متدولوژي تحقيق به دانشجويان و عدم اطلاع از کيفيت محتواي پايان نامه ها در دانشگاه متبوع و وجود کاستي ها در مقالات منتشره از اين نوع پايان نامه ها و به منظور تعيين ميزان صحت اصول نگارش روش تحقيق و نحوه اجراي آن و عوامل مرتبط با آن، اين تحقيق روي پايان نامه هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۸۶-۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش توصيفي انجام گرفت. کليه پايان نامه هاي دفاع شده واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي از تاريخ ۸۶/۷/۱ تا ۸۷/۶/۳۱ مورد بررسي قرار گرفت. در هر پايان نامه فصل مربوطه با ۱۵ شاخص در يک طيف سه گانه (صحيح، نسبتا صحيح و نا صحيح) بررسي شد. عوامل مرتبط شامل: خصوصيات دانشجو، استاد راهنما، بخش مربوطه و … بود که براي هر پايان نامه تعيين و ثبت گرديد. در هر پايان نامه چنانچه بيش از ۷۵ درصد از شاخص ها درست تنظيم شده بودند، به عنوان گزينه صحيح، ۵۰-۷۵ درصد نسبتا صحيح و کمتر از ۵۰ درصد نا صحيح تلقي شد. نقش عوامل مرتبط با آزمون (کاي دو) مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي ۱۳۷ پايان نامه انجام گرفت. فراواني عدم صحت نگارش روش تحقيق و نحوه اجراي آن در مورد کليه شاخص ها، برابر ۳۰٫۶ درصد بود و در بررسي شاخص ها فراواني «عدم گزارش پايایي ابزار اندازه گيري» ۷۹ درصد، «توجيه نداشتن حجم نمونه» ۷۱ درصد و «عدم صحت برنامه آماري به کار گرفته شده» ۲۵ درصد بود.
نتيجه گيري: کاستي هاي عمده اي در پايان نامه هاي دندانپزشکي تدوين شده وجود دارد. انجام اقدامات لازم براي کاهش موارد اشتباه در متدولوژي نگارش پايان نامه ها سبب افزايش اعتبار آنها و به کارگيري نتايج صحيح پژوهش ها خواهد شد.