مقاله بررسي ميزان صحت اصول نگارش متغيرهاي تحقيق، جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه و روش نمونه گيري در پايان نامه هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاداسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان صحت اصول نگارش متغيرهاي تحقيق، جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه و روش نمونه گيري در پايان نامه هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاداسلامي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متدولوژي تحقيق
مقاله متغيرهاي تحقيق
مقاله پايان نامه هاي دندانپزشکي
مقاله حجم نمونه
مقاله فرم اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: حراجي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرشاديان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارفرد اميرارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش مهران
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي خان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت پايان نامه ها در آموزش عملي متدولوژي تحقيق به دانشجويان و عدم اطلاع از کيفيت محتواي پايان نامه ها در دانشگاه متبوع و وجود کاستي ها در مقالات منتشره از اين نوع پايان نامه ها و به منظور تعيين ميزان صحت اصول نگارش متغيرهاي تحقيق، جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه و روش نمونه گيري و عوامل مرتبط با آن، اين تحقيق روي پايان نامه هاي واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۸۷-۱۳۸۶ انجام گرفت .
مواد و روش ها: تحقيق به روش توصيفي انجام گرفت. کليه پايان نامه هاي دفاع شده واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي از تاريخ ۸۶٫۷٫۱ تا ۸۷٫۶٫۳۱ مورد بررسي قرار گرفت. در هر پايان نامه فصول مربوطه با ۱۳ شاخص در يک طيف سه گانه (صحيح، نسبتا صحيح و ناصحيح) بررسي شد. عوامل مرتبط شامل: خصوصيات دانشجو، استاد راهنما، بخش مربوطه و … بود که براي هر پايان نامه تعيين و ثبت گرديد. در هر پايان نامه چنانچه بيش از ۷۵ درصد از شاخص ها درست تنظيم شده بودند، به عنوان گزينه صحيح، ۷۵-۵۰ درصد نسبتا صحيح و کمتر از ۵۰ درصد ناصحيح تلقي شد. نقش عوامل مرتبط با آزمون (کاي دو) مورد قضاوت آماري قرار گرفت .
يافته ها: تحقيق روي ۱۳۷ پايان نامه انجام گرفت. فراواني عدم صحت نگارش متغيرهاي تحقيق، جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه و روش نمونه گيري در مورد کليه شاخص ها، برابر ۴۰٫۲ درصد بود و در بررسي شاخص ها فراواني “توجيه نداشتن حجم نمونه” ۷۱ درصد، “تنظيم ناصحيح فرم اطلاعاتي”  53 درصد و “عدم ذکر تمامي متغيرها و يا ذکر متغير جديد يا مرکب در جدول” ۳۷ درصد بود .
نتيجه گيري: کاستي هاي عمده اي در پايان نامه هاي دندانپزشکي تدوين شده وجود دارد. انجام اقدامات لازم براي کاهش موارد اشتباه در متدولوژي نگارش پايان نامه ها سبب افزايش اعتبار آنها و به کارگيري نتايج صحيح پژوهش ها خواهد شد .