مقاله بررسي ميزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمي پژوهشي دندانپزشکي کشور در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان صحت نگارش مقالات در مجلات علمي پژوهشي دندانپزشکي کشور در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متدولوژي تحقيق
مقاله مجلات دندانپزشکي
مقاله پايايي ابزار
مقاله روايي ابزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادقي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به روند رو به افزايش مجلات داراي رتبه علمي پژوهشي کشور و اهميت صحت متدولوژي آنها در ايجاد اعتماد به يافته هاي پژوهش و بکارگيري نتايج تحقيقات کشور و خلاء اطلاعات و کيفيت مقالات منتشره و به منظور تعيين ميزان صحت نگارش مقالات، اين تحقيق روي مجلات دندانپزشکي داراي رتبه علمي پژوهشي کشور در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
روش بررسي: تحقيق به روش توصيفي روي کليه مقالات اصيل مجلات واجد شرايط انجام گرفت. فهرست به هنگام اين مجلات اخذ و مقالات آنان مورد بررسي قرار گرفت در هر مقاله، اصول متدولوژي تحقيق در قسمت هاي خلاصه، مقدمه، مواد و روش ها، يافته ها، بحث و منبع نويسي در مجموع با تعداد ۵۲ شاخص بررسي و در يک طيف سه گانه “درست”، “به نسبت درست”و “غلط” طبقه بندي شدند و نقش عوامل مرتبط با ميزان صحت متدولوژي با آزمون کاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: طي مدت مورد بررسي، ۱۰۰ مقاله اصيل منتشر گرديد. ميانگين (± انحراف معيار) تعداد نويسندگان اين مقالات ۲٫۹۰±۰٫۸۴ نفر و بيشترين نوع تحقيق به ترتيب تجربي – Invitro (46 درصد)، توصيفي (۳۳ درصد)، کارآزماِيي باليني (۱۰ درصد) و هم گروهي تاريخي (۶ درصد) بود. فراواني عدم گزارش پايايي ابزار اندازه گيري ۹۶ درصد، توجيه نداشتن حجم نمونه ۹۳ درصد، توجيه نداشتن انتشار مقاله ۷۳ درصد و عدم گزارش محدوديت ها و جنبه هاي مثبت و با ارزش تحقيق ۸۷ درصد بود.
نتيجه گيري: کاستي هاي عمده اي در مقالات دندانپزشکي منتشره وجود دارد. انجام اقدامات لازم براي کاهش موارد اشتباه در متدولوژي نگارش مقالات سبب افزايش اعتبار مقالات و بکارگيري نتايج صحيح پژوهش ها خواهد شد.