مقاله بررسي ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپيزيوتومي رايج و انتخابـي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپيزيوتومي رايج و انتخابـي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي زياتومي رايج
مقاله اپي زياتومي انتخابي
مقاله صدمات پرينه
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلمكاني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: رفايي سعيدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني بدري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پارگي ها صدمات شايع پرينه در زنان نخست زا هستند و اپي زياتومي رايج ترين برش جراحي در مامايي است. هيچ مدرك مستند علمي در تاييد اپي زياتومي رايج وجود ندارد و توصيه شده اپي زياتومي بصورت انتخابي و بر اساس انديكاسيون هاي مادري و جنيني انجام شود. پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميزان صدمات پرينه در مادران نخست زا با اپي زياتومي رايج و انتخابي در بيمارستان شهيد مدرس كاشمر انجام شد.
روش كار: اين كار آزمايي باليني تصادفي روي ۱۰۰ خانم نخست زاي ۳۵ـ۱۷ ساله با شروع خودبخودي زايمان در بيمارستان شهيد مدرس کاشمر در سال ۱۳۸۲ انجام شد. واحدهاي پژوهش ابتدا به صورت مبتني بر هدف انتخاب و سپس به روش تخصيص تصادفي در دو گروه با اپي زياتومي رايج و انتخابي قرار گرفتند. همه زايمان ها توسط پژوهشگر انجام شد، اما تعيين ميزان صدمات پرينه توسط پژوهشگر ديگري كه از گروه بندي اطلاع نداشت، صورت گرفت. ابزار جمع آوري داده ها شامل فرم هاي مصاحبه، مشاهده و مقياس سنجش قدرت عضلات كف لگن بود. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون هاي تي دانشجويي، مجذور كاي، من ويتني و فيشر با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه۱۱٫۵ ) صورت گرفت.
يافته ها: در گروه انتخابي ۱۲ نفر (۲۴درصد) اپيزيوتومي و در گروه رايج ۵۰ نفر (۱۰۰درصد) اپيزيوتومي شدند (p<0.0001). صدمات پرينه در گروه اپيزيوتومي انتخابي ۶۲ درصد و در گروه اپيزيوتومي رايج ۱۰۰ درصد بود كه تفاوت معنادار آماري وجود داشت (p<0.0001). در دو گروه از نظر متغيرهاي موثر بر صدمات پرينه همگن بودند.
نتيجه گيري: انجام اپي زياتومي انتخابي سبب كاهش صدمات پرينه مي شود كه مي تواند به عنوان روشي ايمن و با صرف وقت كمتر جايگزين اپي زياتومي رايج شود.