مقاله بررسي ميزان عفونت بعد از استرناتومي خط وسط به دنبال اعمال جراحي قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان عفونت بعد از استرناتومي خط وسط به دنبال اعمال جراحي قلب
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرناتومي
مقاله باي پس عروق کرونر
مقاله برون ده قلب
مقاله عفونت زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفي آريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلانترمعتمدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عفونت زخم در محل برش روي استرنوم در ۰٫۴ تا ۵ درصد افرادي که به علت انسداد عروق کرونر يا ضايعات دريچه اي تحت استرناتومي مياني قرار مي گيرند ايجاد مي شود. عارضه عفونت زخم و گسستگي آن يعني استئوميليت و مدياستينيت ، مورتاليته ۲۰ – ۴۰ درصد دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان عفونت زخم اين ناحيه بعد از عمل جراحي قلب باز انجام گرفت.
روش كار: در اين مطالعه ۳۸۸ بيمار که تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر قلب يا تعويض و ترميم دريچه اي قرار گرفته بودند از نظر ميزان عفونت زخم بررسي شدند. اين مطالعه در بيمارستان بقيه اله الاعظم (عج) تهران بصورت توصيفي ـ مقطعي در بيماراني انجام شد که حداقل به مدت ۷ ماه از نظر جنس و سن، بيماريهاي سيستميک، مدت زمان کلامپ کردن آئورت، زمان باي پس قلبي ريوي، برون ده قلبي (Out Put) قبل از عمل و مصرف دخانيات تحت پيگيري قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده پس از درج در پرسشنامه توسط نرم افزار آماري و با استفاده از آزمون هاي آماري t – test و X2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: نتايج نشان داد که رابطه معني دار آماري بين عفونت زخم استرنوم و عوامل مختلف از قبيل: چاقي، ديابت، اختلال کليوي، فشار خون، زمان کلامپ شدن آئورت، زمان باي پس قلبي ريوي، کشيدن سيگار و بيماري انسدادي مزمن ريوي (COPD) وجود ندارد (P>0.05). در نهايت مشخص شد که فقط ۳ نفر (۰٫۷۴ درصد) از بيماراني دچار عفونت زخم استرنوم شدند که ميزان برون ده قلبي آنان قبل از عمل پایين بود و اين رابطه از نظر آماري معني دار گشت (P=0.042).
نتيجه‌نهايي: برون ده قلبي پایين قبل از عمل، مهمترين عامل در ايجاد عفونت استرنوم بعد از عمل جراحي است.