مقاله بررسي ميزان عود يک و شش ماه بعد ازسم زدايي در وابستگان به مواد اپيوئيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۳۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان عود يک و شش ماه بعد ازسم زدايي در وابستگان به مواد اپيوئيدي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سم زدايي مواد اپيوييدي
مقاله ترک مواد اپيوييدي
مقاله عود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوا ارسيا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رهبر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي زاده بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سم زدايي گام نخست در درمان وابستگي به مواد اپيوئيدي است. اين مرحله تنها بخش کوچکي از روند طولاني درمان وابستگي بوده و با توجه به اينکه مطالعات متعدد به طور ميانگين ميزان عود شش ماهه را حدود ۵۰% گزارش کرده اند به نظر مي رسد عود مساله قابل توجهي باشد. اين مطالعه با توجه به مطالعه هاي پراکنده اي که در ارتباط با بقا بر درمان پس از سم زدايي وجود دارد، طراحي شده است و هدف آن بررسي ميزان عود کي و شش ماه در افراد وابسته به مواد اپيوئيدي پس سم زدايي شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي ۲۰۰ پرونده بيمارسم زدايي شده مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتياد خصوصي به صورت گذشته نگر انجام گرفت. پايان سم زدايي آنها با کمک تس تهاي challenge نالوکسان و يا مصرف خوراکي نالتروکسان تایيد شده بود و همه افراد پس از ترک بر روي نالتروکسان خوراکي گذاشته شده بودند. يافته هاي دموگرافيک، عود، مصرف سيگار و سابقه ترک به وسيله پرسش نامه از پرونده ها استخراج و يافته ها از نظر فراواني و ارتباط با يکديگر (به وسيله کاي دو) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان عود يک ماهه ۱۸٫۵% و ميزان عود شش ماهه ۵۴٫۵% (در مجموع) بود. عود با جنسيت زن، وضعيت تاهل، شغل و سابقه ترک رابطه معني داري داشت. ميزان عود در زنها (P<0.011)، افرادي که مجرد بودند (P<0.021)، کارمندان (P<0.014) و افرادي که سابقه ترک داشتند (P<0.018) بيشتر بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه و اکثر مطالعات مشابه ميزان عود شش ماهه حدود ۵۰% است که بيانگر نياز به طراحي مطالعاتي با تمرکز بر روي علل عود و راهکارهاي جلوگيري از آن به عنوان مشکل اصلي وابستگي به مواد مي باشد.