مقاله بررسي ميزان فشار کاف لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت بيهوشي عمومي در اتاق عمل مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري، سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان فشار کاف لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت بيهوشي عمومي در اتاق عمل مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري، سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله گذاري تراشه
مقاله فشار کاف لوله
مقاله بيهوشي عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: زماني كياسري عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خادملو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تاتار امان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لوله گذاري داخل تراشه با لوله هاي کاف دار جهت بيماران بيشتر از ۸ سال، جهت حفظ مطمين راه هوايي در طي بيهوشي عمومي، ضرورت دارد. تنظيم فشار کاف براي پيشگيري از عوارش مختلف اهميت زيادي دارد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان فشار داخل کاف لوله هاي تراشهاي سوپا در ابتداي بيهوشي بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي، ۵۰۰ بيمار بيش از ۱۰ سال که جهت جراحي و بيهوشي عمومي نياز به لوله گذاري تراشه کافدار داشتند به روش نمونه گيري آسان، مورد مطالعه قرار گرفتند. کاف لوله تراشه بعد از لوله گذاري توسط بيهوشي دهنده با هوا پر شد. ۱۰ دقيقه بعد از لوله گذاري تراشه، فشار کاف بوسيله دستگاه مانومتر اندازه گيري و ثبت گرديد. داده هاي مذکور به همراه اطلاعات دموگرافيک بيهوش دهندهاي که کاف را پر نموده است ثبت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين فشار کاف در اين مطالعه ۳۱±۹۲ سانتيمتر آب بوده و بيش از ۹۵ درصد موارد، فشار کاف به صورت over inflate بوده است. تفاوت معني داري بين تجربه بيهوش دهندگان و يا سطح تحصيلات آنها در ميانگين فشار داخل کاف و پر کردن کاف وجود نداشت (p<0.05).
استنتاج: روش معمول پر کردن کاف لوله تراشه در ابتداي بيهوشي مناسب نبوده و over inflation ايجاد مي کند و لذا تغيير اين روش توصيه مي گردد.