مقاله بررسي ميزان فعاليت هاي فيزيکي در جمعيت شهري بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان فعاليت هاي فيزيکي در جمعيت شهري بابل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت فيزيکي
مقاله بيماريهاي مزمن
مقاله جمعيت شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان سيدرقيه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي فر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عمران محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بي حرکتي از علل مهم بروز بيماريهاي مزمن مي باشد. ميزان فعاليتهاي فيزيکي افراد به عواملي مثل سن، جنس، تحصيلات، شغل، استعمال دخانيات و غيره بستگي دارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان فعاليت هاي فيزيکي و ارتباط آن با مشخصات فردي در جمعيت عمومي شهر بابل مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي، در سال ۱۳۸۶ بر روي ۲۵۰۰ نفر از ساکنين شهر بابل انجام شد. نمونه گيري بصورت چند مرحله اي، در ۲۰ خوشه ۱۲۵ نفري و در رده سني ۶۵-۲۰ سال انجام شد. در هر خوشه نمونه گيري بصورت آسان و با استفاده از پرسشنامه استاندارد (International physical activity questionnaire(IPAQ که مربوط به ميزان فعاليتهاي فيزيکي در سه سطح شديد، متوسط و سبک مي باشد جمع آوري گرديد.
يافته ها: ميانگين مدت زمان فعاليت فيزيکي شديد ۳٫۲۲±۷٫۳۸، متوسط ۵٫۷±۸٫۵ و سبک ۱٫۷±۲٫۴۷ و فعاليتهاي توام با نشستن ۳۶٫۱±۱۷٫۴۵ ساعت در هفته بود. در مقايسه بين دو جنس مردان در همه سطوح با اختلاف معني داري ميزان فعاليت فيزيکي بيشتري نسبت به زنان داشته اند (به ترتيب p=0.000، p=0.000 و p=0.05)، همچنين اختلاف معني داري بين ميزان فعاليت فيزيکي و شغل افراد در هر سه سطح فعاليت فيزيکي مشاهده شد (p0.000). از نظر تحصيلات نيز بيشترين فعاليت فيزيکي شديد مربوط به گروه بيسواد و يا با تحصيلات ابتدايي مي باشد (p0.000).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مدت فعاليت فيزيکي توام با نشستن بيشتر از ديگر سطوح فعاليت ها بوده که اين امر مي تواند زمينه را براي بروز بسياري از بيماريهاي مزمن فراهم کند، لذا توصيه مي شود جهت تشويق افراد به انجام فعاليت هاي فيزيکي منظم و تبديل آن به يک عادت خوب در تمام عمرشان برنامه هاي آموزش همگاني در رابطه با افزايش فعاليت هاي فيزيکي در نظر گرفته شود.