مقاله بررسي ميزان فعاليت پراکسيدازي تربچه خوراکي و ارتباط آن با ميزان فلزات سنگين خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان فعاليت پراکسيدازي تربچه خوراکي و ارتباط آن با ميزان فلزات سنگين خاک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربچه خوراکي
مقاله پراکسيداز
مقاله فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوردرواري حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مايوان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه آلودگي خاک ها با فلزات سنگين در اثر فعاليتهاي بشري به عنوان يکي از مهمترين تنش هاي محيطي براي گياهان محسوب مي گردد که مي تواند منجر به توليد انواع اکسيژن هاي فعال از جمله پراکسيد هيدروژن شود. ممکن است اين فلزات سنگين توسط گياهان جذب شده و از طريق زنجيره غذايي زندگي بشر را به مخاطره بياندازد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده رابطه مستقيم بين افزايش ميزان فلزات سنگين خاک و افزايش فعاليت پراکسيدازي در گياه تربچه بود. تربچه (Raphanus sativus) گياهي علفي متعلق به خانواده شب بو (Brassicaceae) مي باشد که داراي واريته هاي مختلفي است و به عنوان سبزي خوردن در مناطق مختلف ايران کاشته مي شود. آنزيم پراکسيداز از مهمترين آنزيم هاي خانواده اکسيدوردوکتازهاست که قادر به تجزيه ماده سمي پراکسيد هيدروژن در گياهان مي باشد. در اين تحقيق نسبت به مقايسه برخي پارامترهاي رشد و ميزان فعاليت آنزيم پراکسيداز در جمعيت هاي مختلف گياه تربچه و ارتباط آن با ميزان فلزات سنگين و برخي پارامترهاي ديگر خاک که از سه منطقه اکولوژيک ساري، سمنان و جنوب تهران جمع آوري شده بود اقدام گرديد. پس از جمع آوري گياه کامل فعاليت پراکسيداز در برگ و ريشه سنجيده شد. نتايج نشان داد غلظت هاي بالاتري از فلزات سنگين درخاك و گياهان تربچه ايستگاه شمال ۳ نسبت به ايستگاههاي ديگر وجود داشت، بنابراين گياهان تربچه اي كه از اين ايستگاه جمع آوري شدند كمترين طول، وزن تر، وزن خشك، غلظت پروتئين اندام هوايي و ريشه و مقداركلروفيل را دارا بودند. فعاليت آنزيم پراكسيداز نيز در برگها و ريشه هاي گياهان اين ايستگاه بالاتر از گياهان ساير مناطق بود.