مقاله بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني در شهرستانهاي استان زنجان تابستان ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني در شهرستانهاي استان زنجان تابستان ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايد آب
مقاله پتانسيومتري
مقاله فصل
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رجحاني شيرازي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به نقش ميزان فلورايد کم با پوسيدگي و فلورايد بالا با فلوئوروزيس و مقادير بسيار متفاوت آن در مناطق مختلف کشور و وجود کاستي ها در تعيين مقادير فلورايد و عدم اطلاع از ميزان آن در استان، و به منظور تعيين ميزان فلورايد آب آشاميدني، اين تحقيق در شهرستانهاي استان زنجان در تابستان ۱۳۸۸ انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقيق به روش cross-sectional انجام گرفت. ليست به هنگام کليه مخازن و منابع آب استان زنجان و ظرفيت آنها از سازمان آب منطقه اي اخذ گرديد و از هر مخزن و منبع نمونه آب به ميزان ۲۵۰ سي سي تهيه گرديد و مشخصات مخزن و منبع و دماي محل بررسي گرديد. سپس ميزان فلورايد نمونه ها به روش پتانسيومتري در آزمايشگاه دانشکده دندانپزشکي آزاد تهران تعيين گرديد .ميزان فلورايد بدست آمده از هر مخزن با توجه به ظرفيت آن، و با استفاده از فرمول (درجه حرارت آن منطقه بر حسب فارنهايت E=-0.038+0.0062x)، ميزان فلورايد مطلوب در آن دماي خاص تعيين گرديد. سپس بر اساس آخرين طبقه بندي سازمان بهداشت جهاني WHO نمونه ها در سه گروه کمبود، مطلوب و مازاد طبقه بندي شدند.
يافته ها : در زمان بررسي،تعداد ۸ واحد شهري و تعداد ۵۸ مخزن و منبع آب آشاميدني وجود داشت. ميزان فلورايد کلي آب آشاميدني منطقه ۰٫۰۹± ppm 0.06بوده و حداقل ميزان فلورايد در مخزن غربي ۲ زنجان برابر  ppm 0.002و حداکثر در مخزن جنوب ابهر برابر ppm 0.574 بود. فلورايد همه مخازن و منابع استان زنجان کمتر از مقادير نرمال بود. ۸۶٫۲ درصد از مخازن و منابع داراي کمبود بسيار بسيار شديد فلورايد و ۱۰٫۴ درصد از مخازن و منابع داراي کمبود بسيار شديد ۱٫۷ درصد از مخازن و منابع داراي کمبود شديد و ۱٫۷ درصد از مخازن و منابع داراي کمبود متوسط بودند و در کل  100درصد ظرفيت مخزن و منابع داراي کمبود بودند .
نتيجه گيري: بنظر مي رسد که ميزان فلورايد آب آشاميدني مخازن و منابع شهرستانهاي زنجان بسيار کم و جاي نگراني دارد. با توجه به عوارض شناخته شده آن،اقدامات لازم براي کاهش مشکل آن توصيه مي شود.