مقاله بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرستان ساري در بهار ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۷۲ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرستان ساري در بهار ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايد آب
مقاله پتانسيومتري
مقاله فصل
مقاله ساري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهميرزادي سلاله
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سارنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از نگراني هاي جامعه دندانپزشکي ميزان فلورايد آب آشاميدني است. افزايش آن موجب بروز فلوئوروزيس و عوارضي همچون کاهش بهره هوشي مي شود. همچنين کمبود آن موجب افزايش پوسيدگي و به دنبال آن افزايشDMFT  مي گردد. با توجه به عدم گزارش از ميزان واقعي آن در سازي و به منظور تعيين ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرستان ساري به روش پتانسيومتري با تفکيک مخازن و با توجه به ظرفيت آنها و ميزان فلورايد مطلوب در دماي مشخص در شهرستان ساري و در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصيفي انجام گرفت. ليست به هنگام کليه مخازن آب شهرستان ساري از سازمان آبفا اخذ گرديد.تعداد ۳۴ نمونه تهيه شد ضمنا دما نيز در زمان اخذ هر نمونه اندازه گيري شد. سپس ميزان فلورايد نمونه ها به روش پتانسيومتري در آزمايشگاه دانشکده دندانپزشکي آزاد تهران تعيين گرديد.اين روش اختصاصي ترين روش تعيين ميزان فلورايد آب مي باشد. ميزان فلورايد بدست آمده از هر مخزن در ظرفيت مخزن ضرب و ميانگين کل با انحراف معيار مشخص شد؛ همچنين با استفاده از فرمول (E=-0.038+0.0062 و F=0.34/E) ميزان فلورايد مطلوب در آن دماي خاص مشخص گرديد. سپس بر اساس آخرين طبقه بندي سازمان بهداشت جهاني WHO نمونه ها در سه گروه کمبود، مطلوب و مازاد طبقه بندي شدند.
يافته ها: کل ظرفيت مخازن تامين کننده آب آشاميدني شهرستان ساري در بهار ۱۳۸۸ شصت هزار و پانصد متر متر مکعب بود. حداقل ميزان فلورايد در منبع کوي برق برابر ppm 0.179 بود و حداکثر ميزان فلورايد مربوط به منبع کياسر ۲ و برابرppm 0.318  بود. برآورد ميزان فلورايد کل آب شهرستان ساري ۰٫۰۳۱±ppm 0.25 و با احتمال %۹۵ ميزان واقعي فلورايد آب مصرفي مردم شهرستان ساري از حداقل  ppm 0.24تا حداکثر  ppm 0.26برآورد مي گردد. در زمان مطالعه همه مخازن با کمبود فلورايد مواجه بودند.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که %۹۱ از ظرفيت مخازن داراي کمبود بسيار شديد فلورايد و  %9از ظرفيت مخازن داراي کمبود شديد بودند؛ و در کل %۱۰۰ ظرفيت مخازن داراي کمبود بودند.