مقاله بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرستان شيراز در بهار ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۷۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرستان شيراز در بهار ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايد آب
مقاله پتانسيومتري
مقاله فصل
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سارنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شهميرزادي سلاله
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي خان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از نگراني هاي جامعه دندانپزشکي ميزان فلورايد آب آشاميدني است. افزايش آن موجب بروز فلوئوروزيس و عوارضي همچون کاهش بهره هوشي مي شود. همچنين کمبود آن موجب افزايش پوسيدگي و به دنبال آن افزايشDMFT  مي گردد. با توجه به عدم اطلاع از ميزان آن در منطقه و به منظور تعيين ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرستان شيراز به روش پتانسيومتري با تفکيک مخازن و با توجه به ظرفيت آنها و ميزان فلورايد مطلوب در دماي مشخص، اين تحقيق در بهار ۱۳۸۸ انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصيفي انجام گرفت. ليست به هنگام کليه مخازن آب شهرستان شيراز از سازمان آبفا اخذ گرديد.تعداد۳۶  نمونه تهيه شد ضمنا دما نيز در زمان اخذ هر نمونه اندازه گيري شد. سپس ميزان فلورايد نمونه ها به روش پتانسيومتري در آزمايشگاه دانشکده دندانپزشکي آزاد تهران تعيين گرديد.اين روش اختصاصي ترين روش تعيين ميزان فلورايد آب مي باشد. ميزان فلورايد بدست آمده از هر مخزن در ظرفيت مخزن ضرب و ميانگين کل با انحراف معيار مشخص شد؛ همچنين با استفاده از فرمول (E=-0.038+0.0062 و F=0.34/E) ميزان فلورايد مطلوب در آن دماي خاص مشخص گرديد.سپس بر اساس آخرين طبقه بندي سازمان بهداشت جهاني WHO نمونه ها در سه گروه کمبود، مطلوب و مازاد طبقه بندي شدند.
يافته ها: کل ظرفيت مخازن تامين کننده آب آشاميدني شهرستان شيراز در بهار
۱۳۸۸ دويست و بيست و شش هزار و دويست متر مکعب بود. حداقل ميزان فلورايد در مخزن محمديه برابر ppm 0.144 بود و حداکثر ميزان فلورايد مربوط به مخزن لپويي و برابرppm 0.649  بود. برآورد ميزان فلورايد کل آب شهرستان شيراز ۰٫۱۵±ppm 0.35 و با احتمال  %95ميزان واقعي فلورايد آب مصرفي مردم شهرستان شيراز از حداقل  ppm 0.3تا حداکثر  ppm 0.4برآورد مي گردد. ضمنا در زمان مطالعه همه مخازن با کمبود فلورايد مواجه بودند.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که %۴۱٫۷ از ظرفيت مخازن داراي کمبود بسيار شديد فلورايد و %۳۰٫۵ از ظرفيت مخازن داراي کمبود شديد و %۲۷٫۸ از مخازن داراي کمبود متوسط بودند؛ و در کل %۱۰۰ ظرفيت مخازن داراي کمبود بودند.