مقاله بررسي ميزان قانون پذيري و عوامل موثر بر آن در شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان قانون پذيري و عوامل موثر بر آن در شهر تبريز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون پذيري
مقاله اجراي قانون
مقاله گرايش به قانون
مقاله نگرش مردم تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ضمن تعريف مفهوم قانون پذيري و شاخصهاي آن، به بحث در باب اهميت قانون و لزوم اجراي آن در جامعه از ديدگاههاي مختلف پرداخته شده است. سپس نتايج تحقيق ميداني که بر روي يک نمونه ۵۰۰ نفري از شهروندان تبريزي صورت گرفته، ارايه شده است. اين پژوهش نشان داد که درجه قانون پذيري در تبريز ۵۷ درصد است. بين درجه قانون پذيري و متغيرهاي مربوط به جنس و شغل رابطه آماري معني دار مشاهده نشد، ولي متغيرهاي مربوط به سواد و سن رابطه آماري معني داري با گرايش به قانون نشان دادند. در اين تحقيق نگرش مردم تبريز در مورد عوامل موثر در قانون پذيري بررسي شده است.