مقاله بررسي ميزان كربوهيدرات و عناصر معدني نهال هاي جوان چند رقم گلابي آسيايي (.Pyrus serotina Rehd) بر روي پايه هاي بذري گلابي اروپايي (.Pyrus communis L) دراقليم اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان كربوهيدرات و عناصر معدني نهال هاي جوان چند رقم گلابي آسيايي (.Pyrus serotina Rehd) بر روي پايه هاي بذري گلابي اروپايي (.Pyrus communis L) دراقليم اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسيم
مقاله ازت
مقاله تغييرات فصلي
مقاله كربوهيدرات محلول
مقاله فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري نيا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ايوبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستاي بررسي سازگاري ارقام گلابي آسيايي با شرايط آب و هوايي ايران كه توسط گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس در دست انجام است پژوهش حاضر به منظور بررسي اوليه سازگاري ۹ رقم گلابي آسيايي در دو منطقه اصفهان انجام شد. بدين منظور ارقام گلابي آسيايي (Pyrus serotina Rehd.) پيوند شده بر روي پايه هاي دانهالي گلابي اروپايي (Pyrus communis L.) در فصل رويشي ۱۳۸۷ در منطقه پير بكران اصفهان جهت اندازه گيري ميزان عناصر غذايي ازت، فسفر و پتاسيم و ميزان كربوهيدرات كل در ۳ مرحله رشد رويشي بر روي برگ هاي برداشت شده مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين اين اندازه گيري ها در منطقه كبوترآباد اصفهان و بر روي ريشه و قسمت هاي هوايي (برگ و شاخه) و بصورت تخريبي بر روي نهال هاي پيوند شده و در طي فصل رشد رويشي در سال ۱۳۸۸ تكرار شد. نتايج نشان داد كه ارقام گلابي آسيايي از نظر صفات ياد شده به صورت معني داري تحت تاثير قرار گرفتند و در مقايسه با ارقام بومي اين منطقه يعني سبري (SB) و شاه ميوه (SH) در شرايط بسيار مناسب قرار دارد. نتايج تجزيه عناصر غذايي ازت، فسفر و پتاسيم برگ و نيز كربوهيدرات محلول برگ در هر دو سال و در هر سه مرحله نمونه گيري نشان از تفاوت معني دار در بين ارقام گلابي داد. در طول فصل ميزان ازت و فسفر برگ به طور معني داري كاهش يافت اما ميزان پتاسيم به طور معني داري افزايش داشت. كربوهيدرات محلول برگ نيز در هر سه مرحله نمونه گيري تفاوت معني داري نشان داد، به طوري كه مقدار كربوهيدرات برگ در سال اول به طور معني داري به تدريج از اوايل فصل تا اواسط فصل رو به افزايش گذاشته و از اين زمان تا اواخر فصل مقدار آن كاهش پيدا نمود. اگرچه ميزان كربوهيدرات برگ در سال دوم تا اواسط فصل رو به كاهش گذاشته و سپس مقدار آن اواخر فصل افزايش داشت. ريشه ها مهم ترين اندام ذخيره كننده كربوهيدرات بوده و مقدار كربوهيدرات محلول ساقه، ريشه و نيز فسفر و پتاسيم ريشه در طول فصل رشد شروع به كاهش كرد. مقدار درصد ازت و پتاسيم ساقه در طول فصل كاهش يافته و مقدار فسفر آن ابتدا كاهش و سپس افزايش پيدا كرد. مقدار ازت ريشه نيز در طول فصل افزايش پيدا كرد.