مقاله بررسي ميزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جريان هاي نقدي عملياتي با بازده سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جريان هاي نقدي عملياتي با بازده سهام
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربوط بودن
مقاله سود حسابداري
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نيا سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش سود حسابداري و جريان هاي نقدي عملياتي بعنوان مبنايي براي تصميم گيري و پيش بيني افراد ذينفع ، در اين پژوهش مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جريان هاي نقدي عملياتي با بازده سهام در بازار سرمايه ايران بررسي شده است.اين موضوع از طريق بررسي ارتباط بازده سهام با اجزاي سود حسابداري (شامل: سود عملياتي، سود قبل از کسر ماليات، سود خالص، اقلام تعهدي) و جريان هاي نقدي عملياتي، مورد آزمون قرار گرفته است.
آزمون فرضيه ها با استفاده از داده هاي تركيبي ۳۳۱ شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ انجام شده است.
براي محاسبه بازده سهام و تغييرات متغيرهاي مستقل و وابسته از برنامه اکسل و جهت آزمون هاي آماري، برآورد ضرايب و بدست آوردن مقادير لازم براي تجزيه و تحليل هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون، روش رگرسيون خطي ساده، آماره هاي DW, F, t و نرم افزار استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است که سود عملياتي، سود قبل از کسر ماليات و سود خالص، توان توضيح بازده سهام را دارند و اصطلاحا با بازده سهام مربوط هستند اما سود خالص بيشترين توان توضيح بازده سهام را در بين آنها دارد به طوري که حدود %۳۷ تغييرات بازده سهام را توضيح مي دهد. همچنين نتايج نشان مي دهد که اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي عملياتي براي توضيح بازده سهام مربوط نيستند.