مقاله بررسي ميزان مس در سرم و ادرار ۲۴ ساعته زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۰۳ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مس در سرم و ادرار ۲۴ ساعته زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس سرم
مقاله ادرار ۲۴ ساعته
مقاله پرهاکلامپسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجكش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدابوترابي شكوه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: كجينه باف جميله
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پره اکلامپسي يکي از علل مهم مرگ و مير مادر و نوزاد در تمام دنيا است. اما علت اصلي آن هنوز ناشناخته مي باشد. کاهش و افزايش فلزات نادر مي تواند به عنوان يک عامل زيان آور در بارداري باشد. اين مطالعه به منظور ارزيابي وضعيت مس در زنان باردار پراکلامپتيک انجام شد.
روش کار: ۹۵ زن باردار پره اکلامپتيک (مورد) و ۹۲ نفر زن باردار سالم (شاهد) در اين مطالعه مورد شاهدي شرکت داشتند. مس سرم و ادرار ۲۴ ساعته آنها به روش اسپکتروفتومتري جذب اتمي اندازه گيري شد. داده ها پس از جمع آوري با آزمون هاي تي، کاي دو و همبستگي پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: غلظت مس سرم و ادرار ۲۴ ساعته در گروه پره اکلامپسي بطور معني داري بيشتر از غلظت مس سرم و ادرار ۲۴ ساعته در گروه باردار با فشارخون طبيعي بود (P<0.000) اما ارتباطي بين شدت پره اکلامپسي و غلظت مس سرم و ادرار ۲۴ ساعته بدست نيامد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه ارتباط بين افزايش غلظت مس سرم و ادرار با پره اکلامپسي را مطرح مي کند. اما اين افزايش نمي تواند بيانگر شدت پره اکلامپسي باشد با بررسي هاي بيشتر مي توان از اين تست براي پيشگويي پره اکلامپسي استفاده کرد.