مقاله بررسي ميزان مشاركت سياسي زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحيه يك شهر شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مشاركت سياسي زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحيه يك شهر شهركرد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت سياسي
مقاله مشاركت سياسي عام
مقاله مشاركت سياسي خاص
مقاله تعهدات مذهبي
مقاله آگاهي سياسي
مقاله مهارت سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمديان مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاركت سياسي عملي ارادي و آگاهانه است كه بطور مستقيم از راههاي قانوني و مسالمت آميز به منظور تاثير گذاري بر تصميم گيري هاي مربوط به اداره جامعه انجام مي شود امروزه مشاركت سياسي به عنوان يك روش سياسي داراي منافع عملي ويژه اي است كه فقدان آن به سامان سياسي و اهداف بلند مدت حكومت صدمه وارد مي كند. زنان به عنوان يك گروه تاثيرگذار در مشاركت و بالاخص مشاركت سياسي نقش مهمي در تصميم گيري هاي سياسي دارند، اين پژوهش نيز با هدف بررسي ميزان مشاركت سياسي زنان شاغل در آموزش و پرورش در صدد پي بردن به ميزان مشاركت اين گروه و مقايسه اين ميزان مشاركت از نظر تأهل، سن، دوره تحصيلي، سابقه كار، سطح تحصيلات، رشته تحصيلي، اعتقادات مذهبي، خانواده، آگاهي ومهارت سياسي مي باشد.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه است که توسط محقق ساخته شده است و در دو بخش ويژگيهاي دموگرافيك و سوالات در قالب طيف پنج درجه اي ليكرت (خيلي كم – كم…) تهيه شده است. ضريب پايايي پرسشنامه نيز ۰٫۸۵ برآورد گرديد. جامعه آماري پژوهش را زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحيه يك شهر شهركرد تشكيل مي دهد كه تعداد آنها بالغ بر ۸۱۵ نفر بوده و از بين آنان به شيوه تصادفي طبقه اي متناسب با حجم تعداد ۳۴۲ نفر بعنوان نمونه انتخاب گرديد.
تحليل آماري نشان داد كه ميزان مشاركت سياسي زنان مورد مطالعه در فعاليتهاي سياسي بيش از حد متوسط مي باشد. و زنان فرهنگي در زمينه هايي چون شركت در انتخابات مجلس، كسب اطلاعات و اخبار سياسي، شركت در راهپيمايي ها بيشترين ميانگين پاسخ را به خود اختصاص داده اند. اما در زمينه مشاركت سياسي خاص (عضويت در احزاب، نمايندگي مجلس…) كمتر از حد متوسط بوده اند.
در اين پژوهش مشخص شد كه دين، آگاهي و مهارت سياسي از عوامل مهم مشاركت سياسي زنان محسوب مي شود يعني در حقيقت هر چقدر آگاهي و مهارت سياسي زنان بالاتر باشد ميزان مشاركت سياسي آنان نيز بالاتر خواهد بود. متغير مدرك تحصيلي نيز بر ميزان مشاركت سياسي زنان فرهنگي مورد مطالعه موثر بوده است. يعني با بالاتر رفتن مدرك تحصيلي ميزان مشاركت سياسي كاهش مي يابد. زنان فرهنگي داراي سنين ۵۱ سال به بالا و افراد مجرد و افراد داراي درآمد زير دويست هزار تومان داراي مشاركت بالاتري نسبت به سايرين هستند ولي اين تفاوت معنادار نيست. همچنين رابطه معنا داري بين مشاركت سياسي زنان فرهنگي و متغيرهايي چون رشته تحصيلي، سابقه كار، دوره تحصيلي، محل زندگي آنان مشاهده نشد.