مقاله بررسي ميزان مصرف پتيدين در دريافت کنندگان گاباپنتين پس از عمل جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مصرف پتيدين در دريافت کنندگان گاباپنتين پس از عمل جراحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاباپنتين
مقاله ضددردهاي مخدر
مقاله درد بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كليدري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ فرقاني سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات باليني مقدماتي تاثير گاباپنتين در ايجاد بي دردي و کاهش نياز به مخدرها بعد از عمل جراحي را نشان داده اند. هدف اين مطالعه بررسي ميزان مصرف پتيدين بعد از عمل جراحي عمومي در دريافت کنندگان گاباپنتين مي باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه توصيفي حاضر ۱۹۶ بيمار که تحت عمل جراحي عمومي قرار گرفته بودند، بررسي شدند. ۱۰۲ نفر از آنها ۱۲۰۰mg گاباپنتين، ۲ ساعت قبل از عمل جراحي دريافت کردند و ۹۴ نفر از بيماران گاباپنتين مصرف نکردند. براي بيماران گروه گاباپنتين متعاقب تجويز دوز اول، ۶۰۰mg گاباپنتين در سه دوز به فاصله ۸ ، ۱۶ و ۲۴ ساعت به صورت خوراکي داده شد. بيماران هر دو گروه که تقاضاي مسکن داشتند، ۲۵mg پتيدين به صورت تزريق وريدي دريافت کردند. ميزان کل دوز پتيدين مصرفي براي هر بيمار از صفر تا ۲۴ ساعت بعد از عمل ثبت شد. استفراغ، سرگيجه و خواب آلودگي به صورت وجود يا عدم وجود و درد بيمار با معيار VAS مورد ارزيابي قرار گرفتند و سپس اطلاعات با آزمون هاي آماريmann Whitney ، مجذور کاي،OR  و CI مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين سن بيماران ۸/۱۵±۴/۴۵ سال بود. گاباپنتين سبب کاهش مصرف پتيدين بعد از عمل جراحي (P<0.001) و نيز سرگيجه (P=0.019) شد که البته همراه با افزايش قابل ملاحظه اي در ايجاد خواب آلودگي (P=0.007) بود. اين در حالي است که تفاوت معني داري بين مصرف گاباپنتين و استفراغ مشاهده نشد.
نتيجه گيري: تجويز دوز کلي ۳۰۰۰mg گاباپنتين طي عمل جراحي در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل با کاهش مصرف پتيدين همراه بود، اما خطر بروز خواب آلودگي و سرگيجه وجود دارد.