مقاله بررسي ميزان مقاومت آنتي بيوتيکي باکتريهاي پلاک زيرلثه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مقاومت آنتي بيوتيکي باکتريهاي پلاک زيرلثه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت باکتريايي
مقاله بيماري پريودنتال
مقاله پلاک زيرلثه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداراحمدي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فروهش تهراني هما
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: افسري اردچي عرفانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده گسترده از آنتي بيوتيک ها براي پروفيلاکسي و يا درمان عفونتهاي باکتريايي منجر به بروز پاتوژن هاي مقاوم انساني مي شود. هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان مقاومت باکتريهاي  Aa، Pg، Ec ،Fn به آنتي بيوتيک هاي آموکسي سيلين و تتراسيکلين در نمونه  هاي پلاک زير لثه اي بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن مي باشد.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي تجربي آزمايشگاهي روي ۲ نمونه پلاک زير لثه اي از۲۰ بيمار مبتلا به پريودنتيت مزمن در محيط تايوگليکولات به آزمايشگاه ارسال گرديد. نمونه  ها بر روي محيط هاي بلادآگار و شکلات آگار کشت و در اتمسفر  CO2%5 قرار داده شدند و چهارگونه باکتري مورد نظر جدا شدند. تست حساسيت  دارويي با استفاده از نوارهاي Etest بر روي باکتري هاي مذکور در محيط مولربلاد آگار انجام شد و با آمار توصيفي ارايه گرديد.
يافته ها: از۴۰ نمونه مورد مطالعه ۱۹ (۴۷٫۵ درصد) نمونه حاوي Aa،  20)8درصد) نمونه حاويPg ، ۲۵)۱۰ درصد) نمونه حاوي Fn و ۳(۷٫۵ درصد) نمونه حاوي Ec بودند. تمام باکتري هاي مذکور نسبت به هر دو آنتي بيوتيک تتراسيکلين و آموکسي سيلين حساس بودند.
نتيجه گيري: نشان داد که آموکسي سيلين و  تتراسيکلين بر روي پاتوژنهاي پريودنتال موثرند و به نظر مي رسد اين داروها مي توانند در درمان پريودنتيت استفاده شوند.