مقاله بررسي ميزان مقاومت شيگلاهاي جدا شده از كودكان مبتلا به اسهال شهر فسا تابستان ۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جنوب از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مقاومت شيگلاهاي جدا شده از كودكان مبتلا به اسهال شهر فسا تابستان ۸۴
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودكان
مقاله كشت مدفوع
مقاله شيگلا
مقاله تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: آغولي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: شيگلوزيس يك كوليت التهابي عفوني حاد است كه به علت عفونت با يكي از گونه هاي جنس شيگلا ايجاد مي شود. تشخيص باكتري در تعداد زيادي از نمونه هاي مدفوع اسهالي و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي در امر تشخيص و درمان مفيد خواهد بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، بررسي بر روي ۴۱۴ نمونه مدفوع اسهالي كودكان كمتر از ۸ سال كه از آزمايشگاه هاي تشخيص طبي شهرستان فسا در فصل تابستان ۸۴ جمع آوري شده بودند، با استفاده از محيط کشت هاي انتقالي کري بلير، براث گرم منفي و محيط کشت انتخابي هکتون انتريک آگار صورت گرفت. تست هاي تشخيصي بيوشيميايي وسرولوژيك انجام شد و نهايتا تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي صورت گرفت.
يافته ها: از مجموع ۴۱۴ نمونه مدفوع، ۴۸ نمونه از نظر شيگلا مثبت شدند. شيگلا فلكسنري ۵۰ درصد، شيگلا سونئي ۳۱٫۲۵ درصد، شيگلا ديسانتري ۱۲٫۵ درصد و شيگلا بوئيدي ۶٫۲۵ درصد موارد بودند. كه در مجموع ۱۱٫۵۹ درصد از كل را شامل مي شدند. درصد مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك هاي مختلف؛ كوتريموكسازول ۸۱٫۷۵ درصد، تتراسايكلين ۶۸٫۷۵ درصد،آمپي سيلين ۳۷٫۵ درصد، کانامايسين ۳۷٫۵ درصد، سفالكسين ۱۸٫۷۵ درصد، کلرامفنيکل ۱۲٫۵ درصد، جنتامايسين ۱۲٫۵ درصد، آميکاسين ۸٫۳۳ درصد، سفترياكسون ۸٫۳۳ درصد، ناليديكسيك اسيد ۴٫۱۵ درصد، سفكسيم و سيپروفلوكساسين صفر درصد بودند.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان مي دهد كه در درمان بيماران با آنتي بيوتيك هاي مختلف، توجه به درصد مقاومت باكتري در جمعيت كه با زمان تغيير مي كند ضروري است. در واقع درمان آنتي بيوتيكي غير ضروري باعث مقاومت داروئي شده و مي بايست جدا از آن پرهيز شود.