مقاله بررسي ميزان مقاومت نسبي پايه هاي مختلف به (.Oblonga cydonia Mill) نسبت به غلظت هاي مختلف بي كربنات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مقاومت نسبي پايه هاي مختلف به (.Oblonga cydonia Mill) نسبت به غلظت هاي مختلف بي كربنات
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه هاي رويشي به
مقاله بي کربنات آمونيم
مقاله کلروز آهن
مقاله مقاومت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ايوبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري جابر
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي آبادي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي ميزان مقاومت يا تحمل پايه هاي رويشي به (Cydonia oblonga Mill.) نسبت به غلظت هاي مختلف بي كربنات آمونيوم آب آبياري، اين پژوهش با استفاده از چهار پايه رويشي به (Q.C، Q.B،Q.A و PQBA29) در قالب آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با پنج تکرار به مدت سه سال (۸۴-۱۳۸۲) در ايستگاه دستگرد مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان انجام شد. کليه پايه ها با آب ابياري حاوي غلظت هاي مختلف بي کربنات آمونيم (صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ ميلي مول در ليتر) آبياري شدند. در طول انجام اين تحقيق، اثر غلظت هاي مختلف بي کربنات بر روي صفات مختلفي نظير شدت کلروفيل پايه ها، زردي ناشي از کلروز آهن، ميزان رشد رويشي ساليانه شاخه ها، قطر تنه و ارتفاع هر يک از پايه ها مورد بررسي و يادداشت برداري هاي لازم انجام گرفت. نتايج نشان داد که وجود بي کربنات در آب آبياري کليه صفات مورد مطالعه را تحت تاثير قرار داد، اگرچه شدت و ضعف اين اثر در بين چهار پايه به مورد مطالعه به وضوح قابل مشاهده بود و اختلاف مشاهده شده در سال هاي مختلف انجام آزمايش در اکثر موارد معني دار بود. با وجود اين، از بين اين چهار پايه، تنها دو پايه Q.A و PQBA29 بيشترين ميزان تحمل را نسبت به بي کربنات آب آبياري براي صفات مورد مطالعه نشان دادند. با استناد به نتايج اين تحقيق مي توان بيان کرد که دو پايه Q.A و PQBA29 توانايي تحمل مقادير بالاتر بي کربنات را دارند و عملکرد معني دار و قابل قبولي را تحت چنين شرايطي توليد مي کنند. بنابراين مي توان اين دو پايه را به عنوان دو پايه متحمل مفيد و کارآ تحت چنين شرايطي معرفي و در برنامه هاي به نژادي مورد استفاده قرار داد.