مقاله بررسي ميزان مهارت كشاورزان در بكارگيري فناوري هاي مديريت آب كشاورزي در شهرستان زرين دشت، استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مهارت كشاورزان در بكارگيري فناوري هاي مديريت آب كشاورزي در شهرستان زرين دشت، استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشاورزان
مقاله مهارت
مقاله فناوري هاي مديريت آب كشاورزي
مقاله شهرستان زرين دشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي ميزان مهارت كشاورزان در بكارگيري فناوري هاي مديريت آب كشاورزي در شهرستان زرين دشت از استان فارس مي باشد. اين مطالعه از نوع پيمايشي بوده و براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه كه پايايي مقياس اصلي آن از طريق آلفاي كرونباخ برابر با ۷۰/۰ تاييد گرديده است، استفاده شد. روايي پرسشنامه نيز توسط استادان گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران، كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان زرين دشت و كارشناسان سازمان آب شهرستان داراب مورد تاييد قرار گرفت. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۴۶۴۸ نفر از زارعين شهرستان زرين دشت بود كه با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد ۱۵۰ نفر تعيين شد و براي انتخاب نمونه ها، روش نمونه گيري چندمرحله اي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از اولويت بندي ميزان مهارت كشاورزان در بكارگيري فناوري هاي مديريت آب كشاورزي نشان داد كه، ميزان مهارت آنان در زمينه هاي “سرويس الكتروپمپ”، “لوله كشي لوله هاي” PVC  و “روش هاي تغذيه آب هاي زيرزميني” در پايين ترين سطح قرار دارد كه حاكي از اين است كه كشاورزان با فناوري هاي سنتي بيشتر از فناوري هاي نوين مديريت آب آشنايي دارند. نتايج تحليل همبستگي حاكي از اين بود كه بين ميزان مهارت كشاورزان نسبت به فناوري هاي مديريت آب كشاورزي با متغيرهاي سن، سابقه كشاورزي و ميزان برخورداري مشكلات مديريت آب رابطه منفي و معنادار وجود دارد در حالي كه رابطه مثبت و معناداري بين اين متغير، با ميزان تحصيلات وجود دارد. تجزيه واريانس نيز نشان داد كه ميزان مهارت كشاورزان در بكارگيري فناوري هاي مديريت آب كشاورزي در بين دهستان هاي مختلف، كانال هاي مختلف انتقال آب، سطوح مختلف مواجه شدن با كم آبي و سطوح مختلف تحصيلي داراي تفاوت معناداري است.