مقاله بررسي ميزان مواجهه شغلي کارگران با غبار آرد در کارخانه هاي آرد استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۲۰ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مواجهه شغلي کارگران با غبار آرد در کارخانه هاي آرد استان همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواجهه
مقاله آنتي ژن
مقاله آرد
مقاله گليادين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمعيني عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محمدصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آرد گندم يک ذره آلي پيچيده محسوب مي شود و شامل گستره متنوعي از اجزا آلرژي زا و آنتي ژنيک بوده و کارگران شاغل در کارخانه هاي توليد آرد در مواجهه با اين عوامل قرار دارند. مواجهه با ذرات آرد گندم مي تواند منجر به عوارض ريوي با شدت و ماهيت متفاوت از علايم تحريکي ساده تا رينيت آلرژيک و آسم شغلي شود. هدف از اين پژوهش سنجش ميزان تراکم ذرات قابل استنشاق آرد در هواي تنفسي و ميزان گليادين ذرات آرد بعنوان يکي از آلرژن هاي مهم و تعيين ارتباط بين ميزان تراکم ذرات قابل استنشاق آرد و تراکم گليادين در هواي استنشاقي کارگران مي باشد.
روش بررسي: طي يک مطالعه توصيفي – تحليلي تعداد ۶۴ نمونه از هواي استنشاقي محيط کار کارگران کارخانجات آرد استان همدان بوسيله پمپ هاي استاندارد نمونه برداري هوا تهيه گرديد. ميزان ذرات قابل استنشاق هواي منطقه تنفسي کارگران به روش وزن سنجي و سنجش ميزان گليادين موجود در ذرات گرد و غبار به روش الايزا صورت گرفت.
يافته ها: ميزان ميانگين ذرات قابل استنشاق هواي منطقه تنفسي کارگران در کليه کارخانجات تحت مطالعه بيش از حد مجاز بوده (۱٫۶۴-۴٫۶۸MG/M3) و ارتباط مستقيم معني داري بين ميزان ذرات گرد و غبار و محتواي گليادين آنها مشاهده گرديد (R2=0.708, p<0.05). علاوه بر اين مشخص گرديد که توزيع تراکم ذرات قابل استنشاق و ميزان آلرژن گليادين در ايستگاههاي کاري مختلف، متفاوت بوده و در بخش کيسه گيري آرد از حداکثر ميزان برخوردار است.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که ميزان تراکم ذرات قابل استنشاق در کليه کارخانجات توليد آرد استان همدان بيش از حد مجاز (۰٫۵mg/m3) بوده و کارگران شاغل در واحدهاي کيسه گيري آرد بيش از ديگر کارگران در معرض مواجهه با هواي تنفسي آلوده قرار داشته و گليادين بيشتري را نيز در محيط کار خود تنفس مي نمايند.