مقاله بررسي ميزان موانع ايفاي نقش رهبري مديران دبيرستان هاي شهر تهران از ديدگاه مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۴۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان موانع ايفاي نقش رهبري مديران دبيرستان هاي شهر تهران از ديدگاه مديران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع رهبري
مقاله رهبري آموزشي
مقاله مديران دبيرستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ثاني واجارگاه سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسي موانع ايفاي نقش رهبري مديران فعلي دبيرستان هاي شهر تهران، تعيين ميزان موانع ايفاي نقش رهبري مديران در دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه، تعيين موانع بر اساس نوع مدارس و نيز بررسي مشکلات و موانع بر اساس ميزان تحصيلات، جنسيت و ميزان گذراندن کلاس هاي ضمن خدمت آنها بوده است.
از طريق مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش هاي انجام شده در ايران و جهان ۶۳ گويه موانع رهبري استخراج و در ۶ مولفه طبقه بندي و توسط صاحب نظران با عناوين خصوصيات رهبري، ساختار، تصميم گيري، ارزشيابي، ارتباطات، فرآيند نام گذاري شد. جهت بررسي موانع ايفاي نقش رهبري مديران دبيرستان ها با توجه به اهداف و فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته اي تدوين و روايي آن از طريق قضاوت خبرگان و پايايي آن پس از اجراي آزمايشي در بين ۳۰ نفر از مديران از طريق آزمون آلفاي کرونباخ (بيش از ۰٫۹۳) تاييد شد. جامعه آماري پژوهش حاضر مديران دبيرستان هاي شهر تهران شامل ۱۲۶۱ نفر بودند که از ميان آن ها ۲۹۷ نفر از طريق جدول تعيين حجم نمونه کرجسي و مورگان به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب شدند. داده هاي جمع آوري شده از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني، فراواني درصدي، ميانگين، انحراف معيار، کجي، کشيدگي) و آمار استنباطي (آزمون مجذور کاي، آزمون t تک نمونه اي، آزمون t گروه هاي مستقل، آزمون تحليل واريانس يک طرفه) از طريق نرم افزارهاي spss تجزيه و تحليل شد.
نتايج نشان داد که: ۱) مولفه هاي ساختاري، تصميم گيري، روابط، ارزشيابي، خصايص رهبري و فرآيندي از موانع ايفاي نقش رهبري آموزشي مديران دبيرستان ها هستند. ۲- بيشترين ميزان موانع ايفاي نقش رهبري بر اساس ميانگين به ترتيب به مولفه ساختاري و کمترين ميزان مانع ايفاي نقش رهبري به مولفه ارزشيابي تعلق دارد. ۳- بين جنسيت مديران و نظريات آنها نسبت به موانع ايفاي نقش رهبري مديران تفاوت معناداري وجود ندارد. ۴- بين ميزان ميانگين موانع ايفاي نقش رهبري در بين مدارس دولتي و غير دولتي تفاوت معناداري وجود دارد. ۵- مديران مدارس داراي هر مدرک تحصيلي که باشند با موانع ايفاي نقش رهبري در مدارس خود مواجه هستند. ۶- بين ميزان گذراندن کلاس هاي ضمن خدمت و ميزان موانع ايفاي نقش رهبري مديران تفاوت معناداري وجود دارد.