مقاله بررسي ميزان همبستگي وزن مخصوص ادرار با دهيدراتاسيون كودكان مبتلا به گاستروانتريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان همبستگي وزن مخصوص ادرار با دهيدراتاسيون كودكان مبتلا به گاستروانتريت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن مخصوص ادرار
مقاله شدت دهيدراتاسيون
مقاله گاستروانتريت
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: الهي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني طباطبايي سيدمحمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دهيدراتاسيون يكي از علل بيماري زايي و مرگ در كودكان سراسر جهان به شمار مي رود. در حال حاضر براي تخمين شدت دهيدراتاسيون از علايم باليني بيماران استفاده مي شود. به منظور تعيين همبستگي بين شدت دهيدراتاسيون با وزن مخصوص ادرار، اين تحقيق روي كودكان مبتلا به گاستروانتريت در مراجعين به بيمارستان مفيد و امام حسين (ع) در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي كودكان مبتلا به گاستروانتريت بر اساس معيارهاي ورود و خروج انتخاب شدند. سپس بر اساس علايم باليني و استاندارد موجود، شدت دهيدراتاسيون تخمين زده و وزن مخصوص ادرار، BUN، كراتينين، قندخون و سطح سديم بررسي و ثبت گرديد. در نهايت ضريب همبستگي اسپيرمن تعيين گرديد.
يافته ها: تحقيق روي ۱۹۱ نفر كودك واجد شرايط انجام گرفت. بين شدت دهيدراتاسيون و وزن مخصوص ادرار همبستگي مثبت بالايي مشاهده شد (ضريب همبستگي اسپيرمن ۶۸/۰ و p<0.001). همچنين وزن مخصوص ادرار با سطح BUN همبستگي مثبت قابل توجهي (ضريب همبستگي اسپيرمن ۵۶/۰ و p<0.001) نشان داد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ارتباط قابل ملاحظه اي بين وزن مخصوص ادرار و شدت دهيدراتاسيون وجود داشته باشد. با اين حال به منظور استفاده از وزن مخصوص ادرار در پيش بيني شدت دهيدراتاسيون نياز به مطالعات تكميلي است.