مقاله بررسي ميزان همساني مدل هاي رويش قطري درختان راش خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان همساني مدل هاي رويش قطري درختان راش خزر
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رياضي
مقاله رويش
مقاله راش
مقاله ديسك
مقاله ارتفاع برابر سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: اميني روجا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويش درختان جنگلي تحت تاثير عوامل دروني درخت، مولفه هاي محيطي و عامل زمان قرار مي گيرد. در سال هاي مختلف حيات درخت، ميزان رويش برحسب شدت نوسانات، دوام و نحوه تاثير هر يك از عوامل ياد شده تفاوت نشان مي دهد. بررسي حاضر با هدف تعيين ميزان همساني رويش قطري درختان راش در: سنين، دوره هاي حياتي و طبقات قطري مختلف انجام شده است. به اين منظور تعداد ۳۰ اصله درخت راش در كلاسه هاي قطري مختلف در جنگل هفت خال ساري قطع شدند. در ارتفاع برابر سينه هر يك از درختان، يك ديسك به ضخامت ۱۰ سانتي متر تهيه شد. بعد از اندازه گيري پهناي حلقه ها، رابطه سن با تغييرات رويش شعاعي به صورت مدل رياضي درآمد. بر اساس نتايج اوليه، روند و مدل رويش هر درخت در دوره هاي حياتي آن تغيير مي كند. همچنين بازه هاي آماري و نيز مدل هاي رويش درختان واقع در هر كلاسه قطري، با يكديگر تفاوت نشان مي دهند. به منظور كم كردن تعداد معادله ها و نتيجه گيري، با استفاده از روش «مونه بندي»، درختان نمونه با ۳ معيار: كلاسه هاي قطري، سن و ميانگين رويش، به ۱۰ گروه تقسيم شدند. براي هر گروه معادله رياضي سن و رويش برازش داده شد. بعد از مقايسه ميانگين ها، مقايسه واريانس ها و مقايسه توزيع ها، بازه هاي آمار توصيفي و مشخصه هاي رگرسيوني مدل رويش گروه ها با يكديگر مقايسه شدند. مطابق نتايج، مدل هاي رويش قطري درختان راش يكسان نيست و در مطالعات بايد در ۱۰ گروه جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.