مقاله بررسي ميزان همسبتگي و دقت نرم افزارهاي Planmeca Romexis و efilm در برآورد دانسيته استخوان محل قرارگيري ايمپلنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان همسبتگي و دقت نرم افزارهاي Planmeca Romexis و efilm در برآورد دانسيته استخوان محل قرارگيري ايمپلنت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانسيته استخوان
مقاله Hounsfield Unit
مقاله توموگرافي کامپيوتري
مقاله Cone-beam computed tomography
مقاله efilm
مقاله planmeca Romexis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سادات منصوري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوساز مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي بيگلو ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: موفقيت درمانهاي ايمپلنت تحت تاثير عوامل متعددي از جمله حجم استخوان و دانسيته استخوان در دسترس براي قرارگيري ايمپلنت مي باشد. استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري جهت توصيف مقياس مشاهده اي از دانسيته استخوان پيشنهاد گرديده است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان دقت نرم افزارهاي efilm و Planmeca Romexis در برآورد دانسيته استخوان محل قرار گيري ايمپلنت و عوامل مرتبط با آن، در مراجعين به کلينيک خصوصي، در سال ۱۳۸۷، انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تصاوير CT شامل ۴۲ ناحيه ماگزيلاري و ۴۱ ناحيه منديبولار مربوط به ۸۳ ناحيه قرارگيري ايمپلنت مورد بررسي قرار گرفت. دانسيته استخوان ترابکولار با دو نرم افزار efilm و Planmeca Romexis اندازه گيري شد. داده ها استخراج و با استفاده از آزمون هاي Paired T-test و  Multiple linear regression test(روش Backward LR) تحت قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميزان همبستگي دانسيته استخوان با هر دو روش برابر ۰٫۸۶ و يا عالي بود. ميزان اختلاف در ناحيه قدام مندبيل در دو روش برابر ۱۰۸±۵۶٫۸ و خلف مندبيل برابر ۱۰۵±۵۷٫۹ و قدام ماگزيلا برابر۶۴ ±۱۰۵ و بالاخره براي خلف ماگزيلا برابر ۷۲±۵۷٫۴ بود(p<0.05) .
نتيجه گيري:  به نظر مي رسد که نرم افزارها در برآورد دانسيته استخوان مشابه با هم باشند و برآورد دانسيته استخوان در نواحي مختلف جايگذاري ايمپلنت متفاوت است.