مقاله بررسي ميزان هوشياري و به خاطر آوردن در اعمال جراحي رينوپلاستي همراه با بي حسي موضعي و سديشن وريدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان هوشياري و به خاطر آوردن در اعمال جراحي رينوپلاستي همراه با بي حسي موضعي و سديشن وريدي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادآوري
مقاله هوشياري
مقاله سديشن
مقاله ميدازولام
مقاله پروپوفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هميري هلن
جناب آقای / سرکار خانم: صفرلو فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيداري در حين عمل به معني آگاهي بيمار از درد و يا درک هر نوع تحريکات جراحي در حين عمل است که ممکن است همراه با يادآوري يا بدون يادآوري باشد و ممکن است باعث اثرات سوء بر روي بيمار شود و گاهي بعنوان بدترين تجربه بيمارستاني بيماران تلقي مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان هوشياري بيمار در حين عمل و ميزان به خاطر آوردن بعد از عمل بود.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني، در ۵۲ نفر که عمل جراحي پلاستيک بيني با بي حسي موضعي همراه با سديشن وريدي شده بودند، ميزان آگاهي و يادآوري در مصرف دو داروي ميدازولام و پروپوفول بررسي شد. در حين عمل، در سه مرحله تزريق ليدوکائين، مرحله استئوتومي و مرحله گچ گيري بيني و پانسمان که به نسبت بقيه مراحل دردآورتر بودند و استرس بيشتري وارد مي کردند، ميزان عکس العمل بيماران و ميزان آگاهي آنها بررسي شد. هم چنين از بيماران در ۲ ساعت بعد از عمل و بعد از يک هفته در مورد يادآوري اين مراحل سوال شده است.
يافته ها: درجه ميزان آگاهي در دو گروه در سه مرحله تفاوت معني داري با هم نداشت. اما درجه يادآوري ۲ ساعته در مرحله استئوتومي در گروه ميدازولام ۴۲٫۳ درصد و در گروه پروپوفول ۸۵٫۲ درصد بود که تفاوت معني داري را نشان داد (P=0.001). ميزان يادآوري در ۲ هفته بعد تفاوتي با يادآوري ۲ ساعته نداشت. ميزان رضايت جراح در گروه ميدازولام بطور معني داري بيشتر از گروه پروپوفول بود (P=0.011).
نتيجه گيري: هر دو داروي ميدازولام و پروپوفول داروي مناسبي جهت سديشن مي باشند، ايجاد خواب مناسب مي کنند، بيمار کاملا آرام و همکار است و آمنزي مناسب مي دهند، اما ميدازولام آمنزي بهتري مي دهد که مي توان مصرف آنرا بصورت انفوزيون در سديشن توصيه نمود.