مقاله بررسي ميزان هوش هيجاني در دانشجويان سال چهارم رشته ‌هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۰۴ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان هوش هيجاني در دانشجويان سال چهارم رشته ‌هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله دانشجوي علوم پزشکي
مقاله پرسشنامه بار – اوون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيرالدين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ديباج نيا پروين
جناب آقای / سرکار خانم: قيدر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هوش هيجاني مجموعه ‌اي از هيجانات، عواطف، دانش اجتماعي و توانمندي ‌هايي است که فرد را جهت تطابق با محيط آماده مي ‌کند و عملکرد شغلي و خانوادگي او را تحت تاثير قرار مي ‌دهد. با توجه به اهميت هوش هيجاني در رفتارها و عدم اطلاعات کافي از ميزان آن در ميان دانشجويان، هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه هوش هيجاني دانشجويان سال چهارم رشته‌ هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۸۸-۱۳۸۷ مي ‌باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع مطالعات مقايسه‌ اي بوده و براي جمع ‌آوري اطلاعات از پرسشنامه ۹۰ سوالي بار – اوون و پرسشنامه اطلاعات فردي استفاده شده است. ۴۰۰ دانشجو به شيوه نمونه ‌برداري سهميه ‌اي در اين مطالعه شرکت کردند که در نهايت ۳۷۹ پرسشنامه با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، آزمون t و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ‌ها: از ميان افراد مورد مطالعه %۲۴٫۵ مذکر بودند. بالاترين ميانگين نمره هوش هيجاني (۳۳۲) در دانشکده پرستاري و کمترين نمره (۳۰۷) در دانشکده بهداشت به دست آمد و نشان داد هوش هيجاني دانشجويان در رشته ‌هاي مختلف پزشکي در سطح متوسط قرار دارد. هوش هيجاني در ميان دانشجويان متاهل بيشتر از غيرمتاهل ها بود P<0.05))، در حاليکه ميزان هوش هيجاني در ميان زنان و مردان، رشته‌ هاي مختلف پزشکي و اهليت تفاوت معني ‌داري را نشان نداد.
نتيجه‌ گيري: باتوجه به عدم تفاوت هوش هيجاني در گروه هاي مختلف و پايين بودن سطح آن بهتر است تا آموزش مهارت هاي هوش هيجاني در همه سطوح مورد توجه قرار گيرد.