مقاله بررسي ميزان هوش هيجاني مديران و ارتباط آن با خصوصيات جمعيت شناختي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان هوش هيجاني مديران و ارتباط آن با خصوصيات جمعيت شناختي آنها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله تخصص مديران
مقاله خصوصيات جمعيت شناختي
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي كيادتي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مطالعه اثر جنسيت، تخصص و تحصيلات هوش هيجاني مديران است. در اين تحقيق ميزان هوش هيجاني مديران دوره هاي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با خصوصيات جمعيت شناختي آنها بررسي شده است.
روش پژوهش توصيفي است. نمونه آماري اين پژوهش تعداد ۱۴۰ نفر از مديران دوره هاي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش ساري هستند كه به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين جامعه آماري، بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه يا جدول كرجسي و مورگان، انتخاب شدند. از پرسشنامه جهت گردآوري داده ها استفاده شد. پرسشنامه شامل دو قسمت بود: مشخصات جمعيت شناختي مديران و پرسشنامه هوش هيجاني. نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد كه:
۱- هوش هيجاني مديران دوره هاي مختلف تحصيلي، متفاوت نيست. (p، ۰٫۷۷۴=مf)،
 -2هوش هيجاني مديران با تجارب مديريتي مختلف، متفاوت نيست. (p>5%، =۱٫۳۰۵م(f
 -3هوش هيجاني مديران زن و مرد متفاوت است. (p>5%، ۲٫۸۵۱=م(f
 -4هوش هيجاني مديران متخصص با مديران غيرمتخصص متفاوت است. (p>5%، ۳٫۱۴۸=م(f
 -5هوش هيجاني مديران با تحصيلات مختلف متفاوت نيست. (۵%، ۰٫۱۸۵=م(f
-6 هوش هيجاني مديران با سنين مختلف متفاوت نيست. (p>5%، ۰٫۳۴۷=مf)
بر اساس نتايج پژوهش حاضر مي توان گفت كه هوش هيجاني از مولفه هاي ضروري مديريت و رهبري است. آموزش، تخصص و گذراندن دوره هاي آموزش هوش هيجاني در رشد و استفاده مناسب از آن در محيط كار موثر است.