مقاله بررسي ميزان وابستگي كشورهاي صنعتي به نفت صادراتي از تنگه هرمز به وسيله تخمين تابع تقاضا براي نفت منطقه خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان وابستگي كشورهاي صنعتي به نفت صادراتي از تنگه هرمز به وسيله تخمين تابع تقاضا براي نفت منطقه خليج فارس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمين تقاضاي نفت خام
مقاله کشش قيمتي و درآمدي
مقاله انرژي هاي نو
مقاله خليج فارس
مقاله اهميت ژئوپليتيک تنگه هرمز
مقاله کشورهاي عضو سازمان OECD
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودرباطي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حدود ۶۰ درصد ذخاير شناخته شده نفت خام جهان در منطقه خاورميانه قرار دارد. همين امر سبب مي شود كه فعل انفعالات اين منطقه براي اقتصاد جهاني، حايز اهميت باشد. از آن جا كه تنگه هرمز گلوگاه صادراتي ۹۰ درصد نفت كشورهاي حاشيه خليج فارس و تامين كننده ۴۰ درصد نفت جهان مي باشد و كنترل آن در اختيار كشورمان است، هم چنين از آن جا كه سنجش حساسيـت اقتصاد جهان به نفت اين منطقه به ويژه در شرايط كنوني براي كشورمان حياتي است، تلاش شده است تا در اين مطالعه برآوردي از تقاضاي جهاني براي نفتي كه از اين تنگه صادر مي شود از طريق سنجش كشش هاي قيمتي و درآمدي به دست آيد. با استناد به آمارهاي سازمان هاي داخلي و جهاني و با استفاده از الگوي تخمين ARDL تابع تقاضا براي نفت صادراتي از تنگه هرمز تخمين زده شده است. طبق الگوي تخمين زده شده و نتايج به دست آمده انتظار مي رود كه افزايش قيمت در كوتاه مدت موجب افزايش درآمد كشورهاي صادركننده شود، ليكن در دراز مدت اين افزايش قيمت موجب كاهش نسبتا درخور توجه تقاضا و در نتيجه كاهش درآمد كشورهاي صادركننده مي شود. تقاضاي جهاني براي نفت صادره از تنگه هرمز بي كشش است. هم چنين روند جانشيني انرژي هاي نو به جاي نفت كند اما رو به رشد است. در نهايت اثر پذيري شديد تقاضاي نفت در بلندمدت از توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته قابل توجه و تعيين كننده است. به معناي اين كه ركود اقتصاد جهاني از اين كانال اثر منفي بر درآمد نفتي كشورهاي صادركننده نفت در اين منطقه دارد و در دوران رونق بالعكس.