مقاله بررسي ميزان و نوع خطاهاي دارويي در دانشجويان پرستاري در چهار بيمارستان آموزشي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۶۰ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان و نوع خطاهاي دارويي در دانشجويان پرستاري در چهار بيمارستان آموزشي تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاي دارويي
مقاله پرستار
مقاله ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: احساني سيده رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطاهاي پزشکي و از جمله خطاهاي دارويي از شايع ترين خطاهاي تهديد کننده سلامت و يک مشکل جهاني است که باعث افزايش مرگ و مير و هزينه هاي بيمارستاني مي شود. نظر به اهميت اجراي دستورات دارويي در عملكرد پرستاران و توجه به آمار فزاينده خطاهاي پرستاري، مطالعه اي تحت عنوان «تعيين ميزان و نوع خطاهاي دارويي در دانشجويان پرستاري در سال ۸۸-۱۳۸۷» انجام گرفت.
اين پژوهش در چهار بخش – اورژانس، داخلي، جراحي و قلب – در چهار مرکز آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم پزشكي به صورت توصيفي – مقطعي يك گروهي از اسفند ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۸ انجام شد. در اين مطالعه ۷۸ دانشجوي پرستاري ترم هاي شش، هفت و هشت به روش سرشماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه خودساخته دو قسمتي استفاده شد. پس از تهيه پرسشنامه و تعيين اعتبار و پايايي آن، بين واحدهاي مورد پژوهش توزيع و سپس اطلاعات با نرم افزار SPSS ويرايش ۱۶ و آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد.
در ۹/۱۷ درصد از دانشجويان اشتباهات دارويي رخ داد که اکثر آن ها دوبار (۳۰/۴۲ درصد) مرتکب اشتباه دارويي شدند. در مجموع ۳۷ مورد اشتباه دارويي رخ داد که ميانگين خطاهاي دارويي دانشجويان پرستاري در طي يک واحد درسي ۴۶/۰ درصد بود؛ ۶/۴۶ درصد از واحدهاي مورد پژوهش، اشتباه دارويي در شرف وقوع را به مربي يا پرستار بخش گزارش کردند. شايع ترين نوع اشتباهات دارويي گزارش شده شامل مقدار دارو، داروي اشتباه و سرعت انفوزيون بود. بيش ترين اشتباهات دارويي در بخش اورژانس رخ داده و شايع ترين دارويي که در مورد آن اشتباه صورت گرفته به ترتيب آسپيرين، هپارين و سفازولين بوده است. اکثر اشتباهات دارويي در تزريقات دارويي وريدي (۳۵/۵۱ درصد) رخ داده است. شايع ترين علل اشتباهات دارويي، اشتباه وارد کردن دارو در کاردکس دارويي و عدم توجه به دوز دارو در کاردکس يا پرونده گزارش شد.
با توجه به اين كه ۹/۱۷ درصد از دانشجويان مرتکب ۳۷ مورد اشتباه دارويي در طي يک واحد كارآموزي شده  و از طرفي بعضي از خطاهاي دارويي دانشجويان به مربي يا پرستار بخش گزارش نمي شود، بايد شرايطي در محيط هاي كارآموزي و کارورزي فراهم شود تا دانشجويان با توجه به اصل سوددهي به بيمار به معناي يک وظيفه اخلاقي براي به حداکثر رساندن منافع در مراقبت از بيمار، اين خطاها را گزارش کنند و موانع موجود در برابر گزارش خطا کاهش يابد.