مقاله بررسي ميزان ياد گيرنده بودن واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه سه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۴۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان ياد گيرنده بودن واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه سه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ياد گيرنده
مقاله پويايي هاي يادگيري
مقاله تحول سازماني
مقاله توانمند سازي افراد
مقاله مديريت دانش
مقاله کاربرد تکنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي ميزان ياد گيرنده بودن واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه سه بر مبناي مدل سيستمي مارکوآرت و بر اساس پنج زير سيستم پويايي هاي يادگيري، تحول سازماني، توانمند سازي افراد، مديريت دانش و کاربرد تکنولوژي انجام شده است. روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيات علمي، روسا و معاونان واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه سه (استان هاي گيلان و مازندران) بود. از جامعه آماري فوق، ۳۸۵ نفر به روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته ۷۷ سوالي (بر اساس مدل سيستمي مارکوآرت از سازمان يادگيرنده) در طيف ۵ گزينه اي ليکرت بود. نتايج تحقيق، ميزان ياد گيرنده بودن واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه سه را در تمامي زيرسيستم هاي پنجگانه در سطحي بالاتر از متوسط ارزيابي کرد. همچنين در بررسي مقايسه اي نگرش آزمودني ها با توجه به ويژگي هاي دموگرافيک، تفاوتي بر حسب جنسيت مشاهده نشد، ولي برحسب سمت و مدرک تحصيلي تفاوت هايي مشاهده گرديد.