مقاله بررسي ميزان پاسخ سيستم ايمني بيماران HIV / AIDS به واکسيناسيون هپاتيت B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱ تا ۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان پاسخ سيستم ايمني بيماران HIV / AIDS به واکسيناسيون هپاتيت B
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسيناسيون
مقاله هپاتيت B
مقاله ويروس نقص ايمني انساني
مقاله ايدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي پور نگين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: چمن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عبدالباقي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رهام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي نقي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: پايورمهر لادن
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي كوچك حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به احتمال بالاتر از زمان عفونت هپاتيت B در افراد داراي عفونت HIV، ايمن سازي بر عليه هپاتيت B در اين بيماران ضرورت دارد. هدف از اين مطالعه بررسي عوامل موثر بر پاسخ يا عدم پاسخ به واکسيناسيون هپاتيتB  در موارد ايراني HIV+ در مقايسه با گروه شاهد سالم بوده است.
مواد و روش ها: از ارديبهشت ماه ۸۶ تا خرداد ماه,۸۷   50مورد HIV+ و ۵۰ نفر افراد گروه شاهد سالم که از نظر شواهد سرولوژيک هپاتيت B منفي بودند، تحت واکسيناسيون هپاتيت B در سه دز اولين مراجعه، و ۱ و ۶ ماه بعد قرار گرفتند و ۲-۱ ماه بعد از تزريق آخرين دز واکسن نسبت به تعيين تيتراژ HBS Ab آن ها اقدام و ميزان پاسخ به واکسن بر اساس تيتر HBS Ab بررسي گرديد.
نتايج: در گروه HIV+ تعداد ۴۰ نفر (%۸۰) و در گروه شاهد ۴۶ نفر (%۹۲) به واکسن پاسخ دادند ولي اختلاف بين دو گروه از نظر آماري معنادار نبود .(P=0.8) در گروه HIV+ پاسخ به واکسن با سن، جنس، BMI (شاخص توده بدني مصرف سيگار، مصرف الکل، راه ابتلا، مرحله بيماري و درمان ضد ويروس عامل ايدز ارتباط نداشت. ميزان پاسخ در گروهHIV+، ارتباط معناداري با سطح CD4 بيماران داشت .(P=0.03)
نتيجه گيري: واکسيناسيون هپاتيت B در بيماران HIV+ بهتر است در اوايل بيماري و با همان دز معمول صورت گيرد و در بيماران با CD4<200 cell/ml تيتر HBS Ab در فواصل معين اندازه گيري شود.