مقاله بررسي ميزان پايبندي مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۶۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان پايبندي مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مذهب
مقاله پايبندي مذهبي
مقاله دانشجو
مقاله پايگاه اقتصادي-اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآخورلي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسي ميزان پايبندي مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار مي باشد در تعيين چارچوب نظري از نظريه هاي كاركردي دين با نظريه هاي دانيل بيتس، پيتر برگر و اودا استفاده کرده و از نظريات ديگر نظريه پردازان كاركردي دين به علاوه نظريه ماركس و وبر بهره برديم.
روش تحقيق به كار برده شده در اين تحقيق، روش اسنادي و پيمايشي و با ابزار پرسشنامه است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري F و Anova و کاي اسکوئر استفاده شد. متغيرهاي مستقل تحقيق: جنس، گروه علمي، ميزان پايبندي ديني والدين و پايگاه اقتصادي و اجتماعي و متغير وابسته ميزان پايبندي مذهبي دانشجويان است. حجم نمونه تحقيق ۲۵۰ نفر است كه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد:
رابطه معني دار بين جنسيت دانشجويان، بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشجويان، بين ميزان پايبندي ديني والدين دانشجويان و بين ميزان بهادادن دانشگاه به مراسم عبادي با ميزان پايبندي مذهبي دانشجويان تاييد شد.