مقاله بررسي ميزان پايداري توسعه در شهرهاي مناطق خشك با تاكيد بر مولفه هاي زيست – محيطي: شهر اردكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان پايداري توسعه در شهرهاي مناطق خشك با تاكيد بر مولفه هاي زيست – محيطي: شهر اردكان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله شاخص های زيست – محيطي
مقاله مناطق خشك
مقاله شهر اردكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مويدفر سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پايدار جديدترين شعار جنبش زيست – محيطي در سطح جهان است و در درجه اول بر پيامدهاي زيست – محيطي و اكولوژيك رشد و توسعه اقتصادي كشورها در سطح بين المللي و منطقه اي تاكيد داشته است و هدف اصلي آن، اين است كه توان نسل هاي آينده را در برآوردن نيازهايش كاهش ندهد تا آيندگان نيز بتوانند به ميزان نسل هاي حاضر از منابع طبيعي و محيطي بهره ببرند. با توجه به اهميت اين موضوع در سطح جهاني و نيز در سطح مناطق خشك با تكيه بر مشكلات و كمبودها، اين مقاله به ارزيابي و بررسي توسعه پايدار در شهر اردكان در بعد زيست – محيطي مي پردازد. در اين بعد بر مبناي ادبيات توسعه پايدار و با نگرشي به شاخص هاي منتخب ارايه شده توسط كميسيون توسعه پايدار، شاخص هايي به صورت منتخب در نظر گرفته شده و بر اساس آنها در ابتدا با استفاده از آزمون ويلكاكسون، مقايسه اي با مناطق شهري كشور صورت گرفته است. در مرحله دوم، با استفاده از روش شاخص نابرابري موريس، تفاوتها در محلات شهر اردكان بررسي شده و در نهايت، پايداري و ناپايداري محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزيابي هاي صورت گرفته بيانگر آن است كه در مقايسه شاخص هاي زيست – محيطي شهراردكان با مناطق شهري كشور تا حدودي نابرابريهايي به چشم مي خورد و روند توسعه پايدار در اين شهر با كشور هماهنگ نبوده است. همچنين در سطح محلات شهر اردكان نيز ناپايداري هايي در بعد زيست – محيطي بوضوح مشاهده مي شود كه به نظر مي رسد اقداماتي، نظير توسعه منابع آب، ذخيره سازي آبهاي زيرزميني، گسترش و توسعه فضاهاي سبز شهري و غيره تا حدودي در كاهش ناپايداري ها موثر خداهد بود.