مقاله بررسي ميزان کادميم و روي موجود در شير مادران و ارتباط آن با وضعيت آلودگي صنعتي در منطقه لنجان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان کادميم و روي موجود در شير مادران و ارتباط آن با وضعيت آلودگي صنعتي در منطقه لنجان اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كادميم
مقاله روي
مقاله شيرمادر
مقاله آلودگي صنعتي
مقاله صنايع نظامي لنجان
مقاله فاكتورهاي محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه شير مادر يک شاخص منحصر به فرد از پايش زيستي آلاينده ها ست که اطلاعاتي را در مورد ميزان فلزات سنگين تجمع يافته در بدن و ميزان مواجه نوزادان با اين مواد نشان ميدهد، هدف از اين مطالعه تعيين ميزان کادميم و روي در شير مادران ساکن در نزديکي کارخانه ذوب فلزات و مقايسه آن با يک منطقه شاهد است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه فاکتورهاي سن مادر، وزن مادر و مصرف برنج لنجان مورد بررسي قرار گرفت و تعداد ۶۳ نمونه شير از مادران لنجاني و ۱۷ نمونه شير از مادران منطقه شاهد ۴ روز پس از زايمان از مادران سالم جمع آوري شد. مقايسه ميانگين ها با روش آماري Mann- Withney U و با نرم افزار آماري ۱۱ SPSS صورت گرفت.
يافته ها: متوسط ميزان کادميم و روي در شير مادران ۴ روز بعد از زايمان منطقه صنعتي لنجان اصفهان و شاهد به ترتيب، شامل: کادميم µg/l 2.31، ۰٫۷۷۲ و روي mg/l 11.32 و ۵٫۵۶۸ ميباشد. در اين مطالعه ميزان جذب هفتگي و روزانه کادميم و روي نيز مورد بررسي قرار گرفت که درتعدادي از نمونه ها بالاتر از حد مجاز قابل قبول WHO/FAO بود.
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که اختلاف ميانگين معني داري در متوسط ميزان کادميم و روي در شير مادران گروه هاي مختلف مکان زندگي وجود دارد (Pv>0.05). ولي اختلاف ميانگين معني داري در گروه هاي مختلف سن مادر و وزن مادر مشاهده نشد (Pv<0.05). با توجه به مطالعات انجام شده، ميتوان احتمال داد که مصرف برنج لنجان باعث افزايش معني دار ميزان روي در شير مادران شده است.