مقاله بررسي ميزان کارآيي نوعي بريس جديد زانو براي ايجاد فاصله بين سطوح مفصلي کشککي – راني با استفاده از نيروي مکشي: يک مطالعه مقدماتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در پژوهنده از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان کارآيي نوعي بريس جديد زانو براي ايجاد فاصله بين سطوح مفصلي کشککي – راني با استفاده از نيروي مکشي: يک مطالعه مقدماتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي مفصلي
مقاله مفصل پاتلوفمورال
مقاله فاصله بين مفصلي
مقاله بريس كشككي راني
مقاله فنجان مکنده
مقاله سي ‌تي ‌اسكن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان مقدم سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عموما بريسينگ يکي از اجزا درماني معمول در درمان سندرم درد کشککي – راني مي ‌باشد. اکثر بريس ‌هاي موجود بر اساس اصلاح راستاي کشکک عمل مي ‌کنند. محققين مطالعه حاضر بريس جديدي را طراحي کرده ‌اند که بر اساس ايجاد مکش خارجي عمل مي ‌کند. هدف از مطالعه مقدماتي حاضر، بررسي اين نکته است که آيا بريس مکشي جديد قادر به کشيدن کشکک به داخل فنجان مکنده و ايجاد فاصله در سطوح مفصلي کشککي – راني مي ‌باشد يا خير.
مواد و روش ها: تعداد ۱۷ زانو از ۱۰ بيمار دچار سندرم درد کشککي – راني تحت مطالعه با سي‌ تي ‌اسکن در دو زاويه صفر و ۳۰ درجه خميدگي زانو، و قبل و بلافاصله بعد از بريسينگ قرار گرفتند. متغيرهاي اندازه‌ گيري شده شامل مساحت فاصله‌ بين مفصل کشککي – راني و ميانگين پهناي فاصله‌ بين مفصل کشککي – راني بود.
يافته ‌ها: نتايج مطالعه حاضر حاکي از افزايش معني ‌دار در مساحت فاصله‌ بين مفصل کشککي – راني و نيز ميانگين پهناي فاصله‌ بين مفصل کشککي – راني در هر دو زاويه ۰ و ۳۰ درجه بود (P<0.001).
نتيجه ‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که استفاده از بريس مکشي به خوبي قادر به ايجاد جدايي بين سطوح مفصلي کشککي – راني (Patello-femoral joint distraction) مي ‌باشد.