مقاله بررسي ميزان کاربرد ماتريس SWOT در عملکرد مديران واحد هاي بيمارستاني خدمات درماني استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان کاربرد ماتريس SWOT در عملکرد مديران واحد هاي بيمارستاني خدمات درماني استان مازندران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله swoT
مقاله عملکرد مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني آهنگركلايي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نيازمندي هاي سازمان هاي امروزي، لزوم داشتن يک برنامه ريزي استراتژيک است تا با توفيق در آن تغيير اساسي در نحوه اجراي امور روزمره سازمان ايجاد شود. بنابراين لازم است تا هر سازمان و موسسه اي با بکارگيري مدل برنامه ريزي SWOT فرصتها و تهديد هاي محيطي خود را شناخته و به خوبي تحصيل کند، سپس نقاط قوت و توانمنديها و نقاط ضعف خود را شناخته، سعي کند از طريق نقاط قوت و توانمنديها، زمينه استفاده از فرصتها را فراهم کند و آمادگي برخورد با تهديد هاي محيطي را بدست آورد، از سوي ديگر نقاط ضعف خود را به حداقل برساند.
در اين مقاله ضمن بيان مفهوم swoT، ابعاد و شاخص هاي آن در بيمارستان هاي خدمات درماني استان مازندران مورد بررسي و چالش قرار گرفته و در نهايت ميزان اهميت و اولويت هر يک از شاخص ها در عملکرد سازمان تعيين گرديد. اين تحقيق توصيفي و جامعه آماري آن کليه مديران و مسوولين واحد هاي بيمارستان هاي خدمات درماني استان مازندران به تعداد ۲۰۹ نفر و حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسي و مورگان، ۱۳۵ نفر مي باشد که به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي به دست آمده است. براي گرد آوري داده ها از يک پرسشنامه دو بخشي چهار درجه اي باضريب پايايي ۰٫۸۴ و براي تجزيه و تحليل سوال ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون آنوا و دانکن) استفاده شده است. و نتيجه اين که تمامي حوزه ها يا ابعاد ماتريس نقش يکساني در دستيابي به اهداف سازمان ندارند.