مقاله بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده از نظر اعضاي هیات علمي دانشگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده از نظر اعضاي هیات علمي دانشگاه ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه ياددهنده
مقاله ديدگاه قابل ياددهي
مقاله ايده ها
مقاله ارزش ها
مقاله انرژي
مقاله قاطعيت در تصميم گيري و آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمدآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، براي بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده [ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزش ها، انرژي، و قاطعيت در تصميم گيري] در دانشگاه هاي دولتي از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمام اعضاي هیات علمي دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي ۸۶، ۸۵ بوده که از ميان آنان يک نمونه ۳۱۵ نفري به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به صورت تصادفي انتخاب شده است. براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ۷۴ سوالي در قالب طيف ۵ درجه اي ليکرت به کار برده شده است. جهت آزمون سوال هاي پژوهش از آزمون هاي آماري پارامتريک از جمله t تک نمونه اي و تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ميانگين نمرات پاسخ گويان در خصوص تمام مولفه هاي دانشگاه ياددهنده کمتر از حد متوسط (۳) بوده و در تمام مولفه ها تفاوت معني دار است. بررسي تفاوت بين نظرات نمونه آماري در مورد ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده با توجه به متغيرهاي دموگرافيک نيز،f  مشاهده شده نشان مي دهد که بر اساس رتبه علمي اعضاي هیات علمي و مديران دانشگاه در سه مورد انرژي، ايده ها و ارزش ها، تفاوت معني دار بود. تفاوت بين ميانگين هاي زنان و مردان و نيزتفاوت بين ميانگين بر اساس سنوات خدمت پاسخ گويان معني دار نبود، ولي در خصوص سمت هاي مدير و عضو هیات علمي در تمام موارد تفاوت بين ميانگين ها معني دار بود. تحليل نتايج همچنين نشان داد که ميانگين نمرات کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاه هاي علوم پزشکي بالاتر از ميانگين نمرات دانشگاه هاي غير پزشکي است. در مورد مولفه هاي انرژي، ايده ها و ارزش ها، f مشاهده شده معني دار مي باشد.