مقاله بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور در سال تحصيلي ۸۶-۸۵
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ياددهنده
مقاله ديدگاه قابل ياددهي
مقاله ايده ها
مقاله ارزشها
مقاله انرژي هيجاني
مقاله قاطعيت در تصميم گيري
مقاله و آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمدآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياد دهنده در دانشگاههاي دولتي کشور بود. مولفه هاي سازمان ياددهنده در پنج مقوله ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزشها، انرژي و قاطعيت در تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل ۲۵۰۶۷ نفر اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي كشور (۱۳۳۳۵ نفر در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ۱۱۳۷۲نفر در دانشگاه هاي وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بوده و يک نمونه ۳۴۵ نفري از ميان آنان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بصورت تصادفي انتخاب شد كه ۳۱۵ نفر در پژوهش شركت نمودند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ۷۴ سوالي بر مبناي نظريه سازمان ياددهنده تيچي در قالب طيف ۵ درجه اي ليکرت استفاده شده است. پايايي کل پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۷ برآورد گرديد. براي آزمون سوالهاي پژوهش از آزمون هاي آماري پارامتريک از جمله t تک نمونه اي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد ميانگين نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط (۳) مي باشد و در تمام مولفه ها تفاوت معني دار است. همچنين ميزان مطلوبيت استفاده از مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاهها با ميانگين ۴٫۲۵ بسيار بالاتر از حد متوسط ارزيابي شده وt  مشاهده شده از t بحراني جدول بزرگتر است. لذا در اين خصوص نيز تفاوت ميانگين ها معني دار مي باشد.