مقاله بررسي ميكروارگانيسم هاي شايع در ابزار و وسايل بي هوشي درچهار بيمارستان استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۷۰ تا ۴۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميكروارگانيسم هاي شايع در ابزار و وسايل بي هوشي درچهار بيمارستان استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استريليزاسيون
مقاله ميكروارگانيسم هاي پاتوژن
مقاله ابزار و وسايل بي هوشي
مقاله باكتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني فر ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني تقوي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي بهزادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي اصل عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي در سال ۸۶ درچهار بيمارستان استان سيستان و بلوچستان بصورت راندوم انتخاب و انجام گرديد. هدف از اين بررسي، شناسايي ميزان آلودگي ميکروبي وسايل مورد استفاده درعمليات بي هوشي، همراه با شناسايي ارگانيسم هاي شايع بود. روش كار به صورت برداشتن نمونه و كشت دادن آنها در وضعيت كاملا استريل بود. از كل ۱۴۷ نمونه برداشته شده ۴۹ مورد از نظر كشت مثبت گزارش شدند كه درصد بالاي آلودگي را مشخص مي نمايد. بيشترين ميزان آلودگي وسايل در بيمارستان يک و كمترين ميزان آلودگي در بيمارستان سه مشاهده شد. پاتوژن هاي عامل آلودگي وسايل، به ترتيب عبارت بودند از : باسيلهاي گرم مثبت، كورينه باكتريوم، باسيل گرم منفي، نايسرياها، استافيلوكوك، ديپلوكوك گرم مثبت. از بررسيهاي انجام گرفته مي توان نتيجه گرفت كه «فقدان توجه به استريليزاسيون وسايل» و همچنين «فقدان توجه به نگهداري وسايل به طور استريل» مي توانند از علل آلودگي باشند.