مقاله بررسي ميكروارگانيسم هاي هوازي در عفونت هاي دهان و فك و صورت و تعيين حساسيت آنها نسبت به آنتي بيوتيكها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميكروارگانيسم هاي هوازي در عفونت هاي دهان و فك و صورت و تعيين حساسيت آنها نسبت به آنتي بيوتيكها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيك
مقاله عفونت
مقاله تست حساسيت آنتي بيوتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي شادپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي كهن محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نظر به اينكه در عفونتهاي فك و صورت ميكروارگانيسم هاي متعددي نقش دارند تعيين نوع آنتي بيوتيك جهت درمان بسيار اهميت دارد. شناخت شايعترين ميكروارگانيسم و آنتي بيوتيك جهت درمان به منظور جلوگيري از مصرف بي رويه آنتي بيوتيك هاي مختلف و جلوگيري از مقاومت باكتريايي و عوامل و مسايل اقتصادي الزامي به نظر مي رسد.
مواد و روش ها: تحقيق به صورت توصيفي – تحليلي، مقطعي و بروي ۳۶ نفر از بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دهان و فک و صورت دانشكده دندانپزشكي كه دچار عفونت دهان و فك و صورت بودند انجام شد. نمونه گيري از آبسه بوسيله سرنگ استريل انجام و يك قطره از آن روي لام گذاشته و جهت آزمايش و بررسي ميكروسكوپي همراه با سرنگ نيز جهت تعيين تست حساسيت آنتي بيوتيكي به آزمايشگاه فرستاده شد. داده هاي بدست آمده توسط نرم افزار آماري SPSS تحليل شده و تحليل آماري با استفاده از آزمونهاي fishers exact test, chi-square انجام شد.
يافته ها: تحقيق روي ۳۶ بيمارانجام شد بررسي ها نشان داد كه استرپتوكوك همولتيك و غير همولتيك شايعترين باكتريهاي جدا شده بوده كه همولتيك در زنان و كوكسي گرم مثبت و استافيلوكوك كواگولاز مثبت در مردان بيشتر ديده شد.Ceftizoxime  و Ciprofloxacin بيشترين تاثير را داشته و اكثريت به Nalidixic-acid و Cloxacillin حساسيت نداشتند.
نتيجه گيري: براي درمان عفونت هاي فك و صورت انتخاب اول  penicillinو amoxicillin و براي انتخاب دوم  ceftizoximو  ciprofloxacinو cephalotin و  gentamicinو ceftriaxone پيشنهاد مي شود.