مقاله بررسي ميکروبي بستني هاي سنتي و آب ميوه هاي دست ساز در واحدهاي صنفي قنادي و آب ميوه فروشي شهر بجنورد در تابستان ۸۶ و ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميکروبي بستني هاي سنتي و آب ميوه هاي دست ساز در واحدهاي صنفي قنادي و آب ميوه فروشي شهر بجنورد در تابستان ۸۶ و ۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي ميکروبي
مقاله بستني هاي سنتي
مقاله آبميوه هاي دست ساز
مقاله بهداشت فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيم آبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آرمات محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بطالبلويي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بستني سنتي محصول غذايي است که در فصول گرم سال به فراواني توسط مراکز صنفي به طور معمولا غير بهداشتي تهيه و عرضه مي شود. اين تحقيق با هدف تعيين فراواني کلي فرم، استافيلوکوک ارئوس، اشرشياکلي در نمونه هاي بستني هاي سنتي و آبميوه هاي دست ساز شهر بجنورد و همچنين تعيين ارتباط بين ميزان آلودگي و بهداشت فردي، بهداشت ساختماني انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي بوده و به صورت مقطعي مي باشد که در آن ۲۰ مرکز تهيه و توزيع بستني هاي سنتي غير پاستوريزه و همچنين ۸ مرکز آبميوه فروشي هاي سنتي شهر بجنورد در تابستان سال ۸۶ و ۸۷ مورد مطالعه قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از فرمولهاي آمار توصيفي و همچنين آزمونهاي من ويتني تحليل گرديد.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد که ميزان آلودگي ميکروبي در مرکز تهيه و توزيع بستني هاي سنتي براي اشرشياکلي ۵۸ درصد،کلي فرم ۹۵ درصد و استافيلوکوک ارئوس ۸۰ درصد بود. بين ميزان تحصيلات، نمره بهداشت فردي، نمره لوازم و نمره بهداشت ساختماني با آلودگي ميکروبي با کلي فرم در بستني ها تفاوت معني دار مشاهده نگرديد (P=0.28). در مورد آبميوه هاي مصرفي در سطح شهر مشخص شد که حدود ۷۰ درصد نمونه ها آلوده به اشرشياکلي و ۹۴ درصد نمونه ها آلوده به کلي فرم و ۹۰ درصد نمونه ها آلوده به استافيلوکوک بودند.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان آلودگي موجود در بستني ها و آبميوه ها ضروري است تا با ارتقا شاخص هاي بهداشتي ميزان آلودگي هاي موجود را کاهش داده و زمينه را براي تبديل وضعيت تهيه و توزيع بستني از سنتي به صنعتي را فراهم آورد.