مقاله بررسي ميکروسکوپي اثر دو روش آماده سازي دستي و چرخشي در پاک شدن کانال ريشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميکروسکوپي اثر دو روش آماده سازي دستي و چرخشي در پاک شدن کانال ريشه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلکس ماستر
مقاله ريس
مقاله ميکروسکوپ الکتروني
مقاله اثر پاک کنندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيدار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: منجم زاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ازغدي مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: پاک سازي کانال ريشه مهم ترين هدف از آماده سازي فضاي کانال ريشه است. وسايل دستي آماده سازي کانال، دبري و اسميرلاير زيادي در فضاي کانال برجا مي گذارند. استفاده از وسايل خودکار، افزون بر آسان کردن آماده سازي فضاي کانال به پاک سازي بهتر فضاي کانال کمک مي کنند.
هدف: هدف از اين پژوهش، مقايسه روش هاي آماده سازي دستي و چرخشي فايل هاي دستي NiTi (NiTi flexKfile)، فلکس ماستر (FlexMaster) و ريس (FKG Race) در پاک سازي کانال بود.
مواد و روش: اين پژوهش به روش مداخله آزمايشگاهي انجام شد. ۷۵ دندان تک ريشه با کمترين خميدگي انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه ۲۵ تايي بخش گرديد. کانال ها به وسيله فايل هاي دستيNiTi ، فايل هاي چرخشي فلکس ماستر و ريس به روش کراون داون آماده سازي شدند. آماده سازي آپيکال تا حداکثر شماره ۴۰ ايزو استاندارد انجام شد. کانال ها در طول آماده سازي با ۵ ميلي ليتر هيپوکلريت سديم ۵/۰ درصد و در انتهاي آماده سازي با ۵ ميلي ليتر سرم فيزيولوژيک شست و شو داده شدند. پس از برش طولي دندان مقدار دبري و اسميرلاير به روش هولسمن (Hulsamann) و با کمک ميکروسکوپ الکتروني ارزيابي گرديد. واکاوي آماري با نرم افزار SPSS و با کمک آزمون کروسکال واليس انجام شد.
يافته ها: اينسترومنت هاي فلکس ماستر، ميزان دبري کمتري نسبت به ريس و وسايل NiTi دستي به جا گذاشتند، که از لحاظ آماري معنادار بود .(p<0.05) به گونه اي که اين تفاوت در همه سه بخش کانال معنادار گرديد.(p<0.05)  دبري ايجاد شده توسط فلکس ماستر در کرونال و ميانه کانال، کوچکترين اندازه را داشت ولي در آپيکال اين گونه نبود. فلکس ماستر، اسمير لاير کمتري در کانال ايجاد نمود که تنها در ۳/۱ آپيکال معنادار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: هيچ يک از روش ها و وسايل به كاربرده شده براي آماده سازي كانال ريشه توانايي ايجاد يك كانال كاملا پاک و خالي از دبري و اسميرلاير را نداشتند. روي هم رفته، وسايل چرخشي فلکس ماستر در ايجاد كانال هاي پاک تر در جاهاي سه گانه كانال موفقيت بيشتري داشتند.